UNIT 1 LỚP 12 READING SÁCH MỚI

     

Đây là chương bắt đầu của chương trình tiếng Anh lớp 12, luân chuyển quanh nhà đề cuộc sống thường ngày gia đình - một chủ thể khá rất gần gũi và gần gũi. Nội dung bài viết cung cấp số đông từ vựng, cấu tạo cần học cũng giống như hướng dẫn bí quyết làm các bài tập vào phần A - Reading.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ bỏ vựng gồm trong bài học:

Dưới đây là các trường đoản cú mới áp dụng trong phần Reading:

shift  <∫ift> (n): ca, kípbiologist  (n): nhà sinh đồ vật họcresponsibility (n): trách nhiệmhousehold chores (n); việc nhà, việc vặt trong nhàattempt <ə"tempt>: sự cầm cố gắngmischievous <"mist∫ivəs> (adj): tinh nghịch, tai quáiclose-knit <"klousnit>:gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

II. Cấu trúc cần để ý trong bài học:

to join hands: cầm cố tay nhau, thuộc nhauto take/assume the responsibility to sb for sth: phụ trách với ai về điều gì đóto run the household: trông nom bài toán nhàto be willing (to bởi sth) : chuẩn bị sẵn sàng làm mẫu gìto give a hand: giúp một tayto win a place at university: thi đỗ vào trường đại họcto take out the garbage: đổ rác

III. Gợi ý giải bài bác tập 

1. Before you read

Hỏi và trả lời các câu sau:

1. Where is the family?

The family is sitting in their living room

2. What is each thành viên of the family doing?

The father is playing with the son & the mother is helping the girl with her study.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12 reading sách mới

3.Is the family happy? Why (not)?

It"s a happy and closely-knit family, everyone of which loves and helps one another.

2. While you read:

Đây là bài đọc của unit vào sách giáo khoa:

I come from a family of five people : my parents , my two younger brothers và I . My mother works as a nurse in a big hospital. She has lớn work a long hours và once a week she has lớn work on a night shift . My father is a biologist . He works from 8 am to lớn 5 pm in a lab , but sometimes when there is a project he doesn’t come trang chủ until very late at night . Althought my parents are very busy at work, they try to lớn spend as muck time for their childrens as possible . It is generally believed the “ men make house và women make trang chủ “ but in my family , both parents join hands to lớn give us a nice hoyuse & a happy hime.My mother is a very caring woman . She takes the responsibility for running the household . She is always the first one to get up in the morning to make sure that we leave home for school with breakfast and in suitable clothers . In the afternoon , after hospital , she rushes to lớn the market , the hurries home so that dinner is readdy on the table by the time Dad gets home. Dad is always willing khổng lồ give a hand with cleaning the house . Unlike most men , he enjoys cooking. Sometimes , at weekends . He cooks us some special dishes. His eel soup is better than any other soups I have ever eatẹn. As I am now in my final year at the secondary school, & in my attempt lớn win a place at university , I am under a lot of study pressure. However. Being the eldest child & the only daughter in the family I try ti help with household chores. My main reponsibility is lớn wash the dishes & take out the garbege. I also look after the boys , who are quite active and mischievous sometimes, but most of the time they are quite obedient và hard-working . They love joining my father in mending things around the house ar weekend.We are a very close-knit family & very supportive of one another. We often tóm tắt our feelings , và whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. We always feel safe và secure in our family. It is a base frim which we can go into the world with confidence .

Task 1: lựa chọn đáp án có nghĩa gần kề nhất với các câu đến sẵn

1.He doesn"t come home until very late at night. (Anh ấy không về nhà cho đến đêm muộn)

A. He never comes home late at night.B. He comes home late at night. (Anh ấy về đơn vị lúc đêm muộn)C. He sometimes comes trang chủ late at night.

 => Chọn câu trả lời B

2. "Men build the house & women make it home" (Đàn ông xây nhà, bầy bà làm tổ ấm)

A. Both men & women are good at building houses.B. Men và women have to live separately.C. Men’s responsibility is khổng lồ work and support the family and women’s job is to look after the family. (Trách nhiệm của bọn ông là thao tác và cung cấp gia đình và công việc của thiếu nữ là chăm sóc gia đình).

 => Chọn đáp án C

3. Our parents join hands lớn give us a nice house và a happy home. (Bố bà bầu tôi cùng nhau chung tay nhằm cho chúng tôi một nơi ở đẹp và hạnh phúc)

A. Our parents work together to lớn give us a nice house và a happy home. (Bố chị em tôi với mọi người trong nhà chung tay nhằm cho công ty chúng tôi một khu nhà ở đẹp cùng hạnh phúc)B. Our parents take each other’s hands when they give us a nice house và a happy home.C. Our parents shake hands when they give us a nice house và a happy home.

 => Chọn đáp án A

4. The boys are mischievous sometimes. (Những cậu nhỏ bé đôi khi siêu tinh ranh, nghịch ngợm)

A. The boys are well-behaved sometimes.B. The boys enjoy playing tricks and annoying people sometimes (Những cậu bé đôi khi sử dụng mánh khóe và làm mọi bạn khó chịu)C. The boys miss their parents sometimes.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Họp Tổ Dân Phố, Biên Bản Cuộc Họp Tổ Dân Phố

 => Chọn giải đáp B

5. We are a very close-knit family. (Chungs tôi là một gia đình rất khăng khít)

A. Members of our family have very close relationships with each other. (các thành viên trong mái ấm gia đình tôi có quan hệ rất thân cận với những người khác)B. Members of our family need each other.C. Members of our family are never close lớn each other. 

=> Chọn câu trả lời A

 

Task 2: Đọc và vấn đáp câu hỏi:

1. How busy are the parents in the passage?

The mother has to work a long hours and once a week she has to lớn work on a night shift & the father works from 8 am to lớn 5 pm in a lab , and sometimes when there is a project he doesn’t come trang chủ until very late at night.

2. How caring is the mother?

She’s always the first to lớn get up in the morning khổng lồ make sure her children can leave trang chủ for school with breakfast và in suitable clothes, and she always makes dinner ready before her husband gets home.

3. How vày the father và the daughter share the household chores?

The father sometimes cooks some special dishes & mends things around the house at weekends. Và the daughter helps with the household chores: washing up & taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4.What is the daughter attempt to vì after secondary school?

She attempts khổng lồ win a seal in a university.

5. Why do the children feel they are safe và secure in their family?

Because they are a close-knit và supportive of one another, they often nói qua their feelings and whenever problems come up, they discuss them frankly và quickly find solutions

3.After you read:

So sánh mái ấm gia đình được miêu tả trong đoạn văn với gia đình của bạn

Dưới đây là một bài viết gợi ý cho các bạn tham khảo:

Unlike the family descibed in the text, my family as four people in my family: My father, my mother, my younger sister và I. My mother is an English teacher, she works quite far from home so that she has to go to lớn work very early in the morning. My father is a doctor. He is very busy everyday, sometimes he has lớn work on a night shift, the same with the mother in the passage. In spite of being very busy with their job, my family always spend time together, especially at weekend. My parents take me and my sister out for dinner, và we also go lớn the cinema lớn watch some interesting movie.

My biggest goal this time is lớn pass the entrance exam of the university, so that I have to spend lots of time learning. However, my sister và I join hands to lớn help my parents to vày houseworks & cook meals when they come home late. The gaps between my sister and I is quite big, so we not very close-knit, but we love & always willing to help each other every time.

Xem thêm: Soạn Bài Trí Dũng Song Toàn Lop 5 Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Tập Đọc: Trí Dũng Song Toàn

I vì not spend much time talking with my parents about problems, & we all busy everyday. However, we spend time together as much as possible to build-up the family"s relationships between members.