KINH DƯỢC SƯ TRỌN BỘ CÓ CHỮ ĐỌC THEO DỄ THUỘC

     

LỄ PHẬT

* Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Tận lỗi Không biến hóa Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, hiền Thánh Tăng thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh dược sư trọn bộ có chữ đọc theo dễ thuộc

* Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo nhà Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp Chư tôn tình nhân tát, Linh sơn Hội ThượngPhật người thương Tát (1 lạy).

* Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo chủ Dược Sư giữ Ly quang đãng Vương Phật, Nhật Quang đổi mới ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang trở nên Chiếu bồ tát, cứu vãn Thoát bồ tát, Dược Sư hội thượngPhật người yêu tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới cha ngàn

Quan Âm cam lộ cứu giúp trần gian

Trời người trong trắng vào pháp giới

Lửa đỏ tạo ra sự đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của trung khu đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo người yêu tát quan Âm, vày Ngài gồm đủ sức khỏe của trọng điểm đại bi. Conxin quy y với đấng cứu giúp loài người thoát ra khỏi tai nạn. Vị Ngài gồm đủ thần lựcnên điện thoại tư vấn là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chú làm cho chúng sinh được an vui lợi ích. Thần chú cực kì thùthắng, vị nó tạo cho ác ma bắt buộc tới gần; thật là linh nghiệm do nó rất có thể tịnh hóa trái đất sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúixin Đấng sáng chói, Đấng tất cả trí tuệ sáng sủa chói, Đấng khôn xiết thoát thế gian, Bậc sưtử vương, Bậc bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơnngôn, tạo cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng buổi tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài tạo cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại từ bỏ tại! Xin Ngài pháthuy sức khỏe thần thông trường đoản cú tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại từ bỏ tại.

Đấng ko ô nhiễm, Đấng xa rờitrần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự trên trong đời! Xin Ngàitrừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngớ ngẩn si tham ái, trừ sạch mát phiền nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chochúng sanh giác ngộ.

Đấng có đầy đủ lòng từ! bọn chúng conmuốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, hầu hết điều mongước rất nhiều được thành tựu.

Bậc thành tích đệ nhất! Xin bancho nhỏ thiền định an vui, sức khỏe vô cùng.

Đấng thành tích vĩ đại! người mặcgiáp đen, mình choàng domain authority hổ, tay gắng hoa sen, tay ráng kim cang, tay cầm cố pháploa giác ngộ số đông người, tay chũm tích trượng pk và cũng chiến thắng, bêntả thì tất cả mãnh thú, bên hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban cho bé an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Bé xin quy y bồ tát quan liêu Âm, tất cả ước mơ hầu hết được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thậtlinh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thiệt là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI quan tiền THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phậtnói pháp tịnh tâm vi diệu.

Này hư không! Hãy uống cạn vớ cảhọa tai, hãy làm sạch toàn bộ họa tai.

Này mức độ nóng! Hãy vạc hỏa, pháthỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch sẽ tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện nhằm tiêu trừ họa tai đen tối, tạo cho bầu trời vào sáng, an lành, thật anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén gỗ cừu đàn

Khói thơm ngạt ngào khắp trần gian

Ba ngàn quả đât đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức vậy Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con ni phát đại nguyện

Thọ trì tởm Dược Sư

Trên đền tư ơn nặng

Dưới cứu vớt khổ tam đồ

Nếu gồm kẻ thấy nghe

Đều vạc tâm người tình đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa mang lại thành Quảng Nghiêm dưới cây giờ nhạc, với támngàn Tỳ kheo, bố vạn sáu ngàn bồ tát, bát bộ Thiên long, bạn với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần kính cẩn thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy giờ đồng hồ Văn Thù người tình tát nương Phậtthần lực, quỳ gối chắp tay, hướng Phật, bạch rằng: "Bạch Đức cố kỉnh Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, để cho mọingười từ đó tu hành, được sinh công đức với nêu gương xuất sắc cho bọn chúng đời sau”.

Đức Phật lập tức bảo: "Hay thay, haythay, Văn Thù Sư Lợi! Ông mong mỏi Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho chúng hữu tình tránh bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn luôn được an toàn trong đời Tượng pháp. Ông phải lóng nghe và lưu ý đến kỹ, ta sẽ vị ông nhưng mà nói”.

Văn Thù Sư Lợi nhân tình tát bạch rằng:"Chúng con ý muốn nghe. Cúi xin vắt Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật tức tốc bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, trường đoản cú đây đào bới phương Đông bí quyết mười muôn ức cõi nước chư Phật tất cả mộtthế giới thương hiệu là Tịnh lưu lại Ly; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư lưu lại Ly QuangVương Như Lai. Mọi fan tôn kính, do Ngài thấu hiểu thật tướng các pháp, giảiđược gần như việc xẩy ra trong đời cùng vượt cực nhọc khăn, làm cho Thầy Trời người, là bậctôn quý. Lúc còn tu hạnh bồ tát, gồm phát Mười nhị Đại nguyện khiến cho hữu tìnhcầu bỏ ra được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, khi bệnh Vô thượng người yêu đề, hào quang quẻ của Ta chiếu mọi vô lượng vô biênthế giới, khiến chúng lãng mạn thấy ánh quang này, thân chổ chính giữa thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời hải dương trần khổ, vào vùng Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, thân Ta như ngọc lưu giữ ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạchhoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương. Các chúng thơ mộng ở nơităm về tối cũng thấy thân Ta cùng được an lành, tùy trung ương mãn nguyện.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, dùng trí phương tiện đi lại dạy bọn chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau,làm cho dân nhiều nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu bao gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến cho họ trở vềchánh đạo. Trường hợp theo nhị thừa, thì Ta khiến cho họ mong Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng tình nhân đề, nếu tất cả hữu tình sinh sống trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến họ không thiếu thốn Tam tụ tịnh giới. Trường hợp ai bỏ phạm mà lại nghe danh Ta, trung khu liền thanh tịnh, ko đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, nếu gồm hữu tình thân hình yếu hạ, cảm thấy không được sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, thủ túc tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu các khổ não. Nghe được danh Ta, tức tốc được khỏi bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng sủa suốt.

Xem thêm: Thái Cực Quyền Dưỡng Sinh - Hướng Dẫn Học Thái Cực Quyền

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu tất cả hữu tình mang bệnh dịch hiểm nghèo, không bạn cứuchữa, không khu vực cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức tốc được khỏibệnh, thân trọng điểm thanh tịnh, quyến ở trong sum vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu có hữu tình sở hữu thân thanh nữ chịu nhiều đau khổ,muốn cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân vai trung phong thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu,tiến đến Vô thượng nhân tình đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình sa vào lưới ma, tà đạo ràng buộc, Tadùng phương tiện khai thị mang lại họ, khiến khỏi con đường mê, tu hạnh người thương tát, chứngquả Vô thượng bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu bao gồm hữu tình vì vì vô minh phạm buộc phải sai lầm, nên bịgiam cầm, chịu những đau khổ. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy ngay lập tức được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi bệnh Vô thượng tình nhân đề, ví như có fan nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn mà tạo thành nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chăm lòng lâu trì, thì Ta khiếnhọ gồm đủ đồ gia dụng thực cùng dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng ý trung nhân đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, khi hội chứng Vô thượng bồ đề, nếu như có người nào nghèo thuộc hèn hạ, khôngcó áo mặc, muỗi mòng cắm đốt, nóng rét dãi dầu. Nghe được danh Ta, chăm lòngthọ trì, thì Ta khiến cho họ tất cả đủ đồ vật dùng, y phục giỏi đẹp, của báu dư thừa.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư cần yếu nghĩ bàn. Chính vì như vậy các ông phải khuyên chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báuthẳng hàng cũng như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là vị trí hội ngộ của rất nhiều Bồ tátNhứt sanh xẻ xứ, bên dưới sự hướng dẫn của hai người yêu tát Nhựt Quang trở nên Chiếu, NguyệtQuang phát triển thành Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn Thù Sư Lợi! Ở thế giới nàylại có khá nhiều người chần chờ lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hẳn đức tin,không ưa bố thí, tham lam, íchkỷ, cướp đoạt của người. Saukhi qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, ghi nhớ niệm thương hiệu của PhậtDược Sư, sinh lại làm người. Nhờ vào công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, đề nghị hành tía thí,giúp kẻ nghèo cùng, phát triển thiện căn, tu tình nhân tát pháp.

"Lại nữa, trong đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất đi chánh kiến, khen mình, chê người, tôn cúng ác quỷ, có tác dụng bạnvới ma, khi chết lại sa ác đạo. Nếu như nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, tức tốc khỏiđường mê, bờ giác quay về, xuất gia học đạo, kính bái Tam Bảo, học rộng nghenhiều, thành công Lục độ dài siêu, giường lên bờ giác.

"Ở trường đúng theo khác, giả dụ bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, cực khổ vô cùng. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung dữ cũng phải hiền khô và phạt lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu gồm Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng chưa quyết tâm, mang lại lúc mạng thông thường mà nghe tên tuổi NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng trở nên được Văn Thù Sư Lợi người tình tát, Quán cố kỉnh ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế tình nhân tát, rất nhiều Ý tình nhân tát, Bảo Đàn Hoa người tình tát, Dương vương Bồtát, Dược Thượng bồ tát, Di Lặc nhân tình tát, từ khắp mười phương chỉ lối chuyển đườngđến ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng phước. Tuổi trời khi hết, sanh lại có tác dụng nhân gian, làm đưa luân vương,được tín đồ tôn kính. Tư phương lặng tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa những nhàsiêng tu thập thiện, ba nghiệp thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khoản thời gian thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttâm đại từ, ngay thức thì vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, làm cho bacõi tư loài không còn những bệnh quái ác. Trường hợp chư nhân tình tát sanh ở đời sau, gặpbệnh nan y, cần trì chú này vào chén nước sạch, không có vi trùng, cho bệnh nhândùng, ngay tức khắc được khỏe mạnh mạnh. Người tình tát đa hạnh có tác dụng thuốc cứu người, phước các vôlượng, hiện đời được tín đồ kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, đã thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy giờ đồng hồ Văn Thù nhân tình tát xin Phậttruyền bá khiếp này, giải ách trừ tai, cứu vãn đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu bao gồm ngườinào bái dường mong phước, thì trước phải tạo lập bảy tượng của Phật Dược Sư để trêntòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ trung tâm thanh tịnh, không giận,không buồn, yêu quý xót chúng sanh, khởi tâm cứu hộ. Luôn luôn nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, gọi tụng, suy tư, dạy tín đồ làm phước, thì được công đứckhông thể suy nghĩ bàn.

"Nếu ở vắt gian, vượt núi băngngàn, luôn gặp tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan liêu lại hành hình, dưới biển cả cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ tất cả căn lành đời trước, nênnhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, tất cảtội này theo phía trên tan mất.

"Nếu tất cả Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư giữ Ly quang đãng Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi con đường sanh tử.

"Nếu có thanh nữ chịu khổ thời gian sanh,sức lực tiêu tan, tưởng chừng đề xuất chết. Nhờ vào phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Như Lai, liền không còn khổ đau, hạ sanh maulẹ, bà mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan bao gồm tin vấn đề ấy? A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng lên, mặttrời giá lại, khẩu ca Như Lai không bao giờ sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh haytự cao, hoài nghi lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.

Bấy giờ, trong bọn chúng hội này cómột bồ tát thương hiệu là cứu giúp Thoát quỳ gối lẹo tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! sau khoản thời gian Như Lai khử độ, những người dân đau khổ, bệnh nặng, ốm gầy; bà con, bạn bè hết lòng cứu giúp chữa,mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ trả Diêm Ma sau khoản thời gian kiểm tra gửi hồn về địa phủđang đợi xét xử. Nếu gồm Phật tử vì tín đồ bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, không còn lòng nguyện cầu Đức Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai. Thần thức người này hoàn toàn có thể trở lại,nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ty; vì vậy từ đây chịu khó tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược mà vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan muốn nắm rõ ràngvề đèn cứu giúp mạng với thầnphan, làm sao giải oan cho tất cả những người đã chết.

Cứu Thoát nhân tình tát bạch Đức A Nan,ở trong trần gian nếu gồm kẻ bệnh, mong được bình an, tất khắp cơ thể thân đề nghị giữtám phần trai giới, mở kho bố thí, cúng dường bọn chúng Tăng, lập đàn treo phan tụcmạng trước bảy mẫu của Phật Dược Sư, tư mươi chín sớm hôm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng ước nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Có tác dụng đủviệc ấy, bệnh dịch khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng sẽ hết,làm sao ko chết, nhưng được sống thêm?

Cứu Thoát người thương tát thưa liền: "ThếTôn có dạy chín loại hoạnh hồn, vì vậy ta khuyên làm cho phan và đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn, được sống thọ dài. Chín máy hoạnh này thật chưa hết số, nhưng lại vìquá khổ, đề xuất phải chết oan.

"Thứ nhứt, bạn bệnh ko đủthuốc thang, không bạn chăm sóc, dịch không đáng bị tiêu diệt mà nên qua đời. Thứhai, hầu hết kẻ nghịch bời, si tửu sắc. Máy ba, bị bắt, bị xử tử hình. Vật dụng tư,chết chìm. Lắp thêm năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Vật dụng bảy, rơi từ trên cao. Tám,bị khổ đau vày lầm thuốc độc. Trang bị chín, mai một vày thiếu thức ăn, đề xuất bị chếtoan, yêu cầu làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở trên nuốm gianthường thao tác ác, Diêm vương vãi xử phạt, buộc phải giảm tuổi đời. Ta khuyên những ngườiphóng sanh, tu phước, sẽ được thọ mạng lâu dài”.

Bấy giờ, trong chúng hội này,mười nhị Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh, tất cả phát trung khu quy y Tam Bảovà nguyện do đạo, cứu giúp người đời. Bất kể nơi nào gớm này lưu bố, quyếtlòng ủng hộ tín đồ trì kinh này thoát ra khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Với tronglúc ấy, cần sử dụng chỉ năm color gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyệnđầy đủ, bắt đầu tháo dây ra. Thương hiệu của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng, phân phát ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường xuyên ở Tabà.

Đức Phật yêu thích Ca tức tốc khen mườihai Dược Xoa đại tướng cùng rất thần binh cứu vãn khổ độ sinh, thường ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh điện thoại tư vấn tên gì, làm sao thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy rõ kinh điện thoại tư vấn Dược SưLưu Ly quang quẻ Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần tướng NhiêuÍch lãng mạn Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại người yêu tát,bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh tăng đều rấtvui mừng, tín thọ phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam tế bào bạt già phân phát đế bệ gần kề xả,lủ rô thích lưu ly bác lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ gần kề thệ, bệ gần cạnh xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đa số giải hết

Rửa không bẩn lòng nai lưng phát thực tâm kính

Đối trước Phật đài, mong xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy trung ương mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhị thần tướng tá đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long chén bộ hầu hết tùy hỷ

Tà ma ngoại đạo cần tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời mọi an lành. Xin nguyện tự bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời đầy đủ an lành. Xin nguyện Tam Bảo hay gia hộ.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời Bài Hát Mười Năm Đợi Chờ, Mười Năm Đợi Chờ

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời phần nhiều an lành. Nguyện chư Hộ Pháp hay ủng hộ.

TAM QUY

* tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* trường đoản cú quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ gớm tạng,trí huệ như biển. (1 lạy)

* trường đoản cú quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh,thống lý đạichúng, tất cả không phải lo ngại (1 lạy)