Thông tư 30/2014 bộ giáo dục

     
Tóm tắt nội dung VB gốc Tiếng Anh hiệu lực thực thi VB tương quan Lược đồ nội dung MIX cài đặt về Đăng nhập tài khoản visalco.com.vn với đăng ký kết sử dụng phần mềm tra cứu văn bản.Bạn sẽ xem: Thông tư 30/2014/tt-bgdđt về quy định đánh giá học sinh tiểu học">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB chia sẻ qua:
*

*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

Số: 30/2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc -------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, ban ngành ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà về chính sách chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành một vài điều của qui định Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành một vài điều của nguyên lý Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của cơ quan chính phủ về vấn đề sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một vài điều của lý lẽ Giáo dục;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành Thông tư ban hành Quy định reviews học sinh tè học.

Bạn đang xem: Thông tư 30/2014 bộ giáo dục

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tứ này thay thế sửa chữa Thông tứ số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.

Xem thêm: Văn 11 Thao Tác Lập Luận Phân Tích Ngắn Gọn, Soạn Bài Thao Tác Lập Luận Phân Tích

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Tiểu học, cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định quality giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy chịu nhiệm vụ thi hành Thông tứ này.

Xem thêm: Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển, Ở Thực Vật Có Hoa

 Nơi nhận:- Ban Tuyên giáo TƯ;- văn phòng công sở Quốc hội;- Văn phòng thiết yếu phủ;- văn phòng Hội đồng non sông GD cùng PTNL;- kiểm toán nhà nước;- cục KTVBQPPL (Bộ bốn pháp);- Công báo;- Như Điều 3 (để thực hiện);- Website chủ yếu phủ;- Website cỗ GDĐT;- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Vinh Hiển

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC (Ban hành tất nhiên Thông bốn số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 08 năm năm trước

của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)