TẢI QUYẾT ĐỊNH 959/QĐ-BHXH

     

 

1. Đối tượng tham gia bảo đảm xã hội bắt buộc

2. Mức đóng góp và nhiệm vụ đóng BHXH bắt buộc

- Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội buộc phải của tín đồ lao động phép tắc tại ra quyết định số 959/BHXH năm 2015

+ người lao động cơ chế tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 8% mức tức khắc lương mon vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bạn đang xem: Tải quyết định 959/qđ-bhxh

+ người lao động cơ chế tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4, hằng mon đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bởi 8% nút lương đại lý vào quỹ hưu trí và tử tuất.

+ bạn lao động luật tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 đưa ra quyết định 959/2015/BHXH.

Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng góp BHXH của fan lao cồn trước khi đi làm việc nghỉ ngơi nước ngoài, đối với người lao cồn đã có quy trình tham gia BHXH bắt buộc; bởi 22% của 02 lần nấc lương cơ sở đối với người lao động không tham gia BHXH buộc phải hoặc sẽ tham gia BHXH buộc phải nhưng sẽ hưởng BHXH một lần.

+ fan lao động phép tắc tại Điểm 1.8 Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 ra quyết định số 959/QĐ-BHXH: triển khai theo giải pháp của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Mức đóng và trọng trách đóng bảo hiểm xã hội nên của đơn vị theo dụng cụ tại QĐ 959/BHXH/2015

+ Đơn vị hằng tháng đóng góp trên quỹ tiền lương đóng BHXH của fan lao động nguyên lý tại các Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Khoản 1 Điều 4 như sau: 3% vào quỹ nhỏ đau cùng thai sản; 1% vào quỹ tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí với tử tuất.

+ Đơn vị hằng tháng đóng 14% nút lương đại lý vào quỹ hưu trí cùng tử tuất cho những người lao động công cụ tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4.

3. Đối tượng tham gia bảo đảm xã hội trường đoản cú nguyện

QĐ số 959/2015 của bảo hiểm xã hội vn quy định bạn tham gia BHXH từ bỏ nguyện là công dân việt nam từ đầy đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 959/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 09 mon 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP;QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày đôi mươi tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 mon 11 năm2008; phương pháp số 46/2014/QH13 ngày 13tháng 6 năm năm trước sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của LuậtBảo hiểm y tế;

Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của trưởng ban Thu, trưởng phòng ban Sổ - Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phát hành kèmtheo ra quyết định này: cách thức về quản lý thu bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảohiểm thất nghiệp; thống trị sổ bảo đảm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 mon 12 năm 2015, thay thế Quyết định số1111/QĐ-BHXH ngày 25 mon 10 năm 2011 phát hành Quy định về làm chủ thu bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế; làm chủ sổ bảo đảm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bãi bỏ Điều 1 đưa ra quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 sửađổi một vài nội dung tại những quyết định ban hành quy định cai quản thu, bỏ ra bảohiểm thôn hội, bảo đảm y tế. Những văn bạn dạng quy định do bảo hiểm xã hội Việt Namban hành trước đây trái với đưa ra quyết định này các hết hiệu lực.

Điều 3. Trưởng BanThu, trưởng ban Sổ - Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng những đơn vị trực nằm trong Bảohiểm làng hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, tp trực thuộcTrung ương phụ trách thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - VPCP (để b/c TTg CP, những Phó TTg); - các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA; - ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực trực thuộc TƯ; - HĐQL - BHXHVN; - TGĐ, các phó TGĐ; - các đơn vị trực trực thuộc BHXH VN; - Lưu: VT, ST, BT(20b).

TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh

QUY ĐỊNH

QUẢNLÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂMXÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ(Ban hành kèm theo ra quyết định số959/QĐ-BHXH ngày 09 mon 9 năm 2015 của tổng giám đốc Bảo hiểm làng mạc hội ViệtNam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Văn phiên bản này quy định, lí giải về hồ nước sơ, tiến trình nghiệp vụ, quyền vàtrách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị chức năng và tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội trong thựchiện thu bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp; cấp, ghi, làm chủ và thực hiện sổ bảo hiểm xã hội,thẻ bảo đảm y tế.

2. Vẻ ngoài thu bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp,ghi, cai quản và áp dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trong lực lượngvũ trang do bộ Quốc phòng, bộ Công an quy định tương xứng với đặc thù của từng bộ và đồng bộ với các quy định tại Văn bản này để tiến hành chínhsách, chế độ bảo hiểm làng hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thống nhấttrong toàn quốc.

Điều 2. Lý giải từ ngữ

Trong Văn phiên bản này, những từ ngữ tiếp sau đây được hiểu nhưsau:

- BHXH: là viết tắt của tự “bảo hiểm làng hội”.

- BHTN: là viết tắt của tự “bảo hiểm thất nghiệp”.

- BHYT: là viết tắt của tự “bảo hiểm y tế”.

- UBND: là viết tắt của tự “Ủy bannhân dân”.

- Đơn vị: gọi chung cho cơ quan, đối chọi vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá thể sửdụng lao đụng thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

- tín đồ tham gia: hotline chung cho người lao cồn tham gia BHXH bắt buộc,BHTN, BHYT; bạn tham gia BHXH từ nguyện, BHYT; trừ trường hợp nêu vắt thể.

- Cơ quan làm chủ đối tượng: là cơ quan gồm thẩm quyền khẳng định và phê duyệtdanh sách người tham gia như tín đồ thuộc hộ gia đình nghèo, yêu mến binh, người dân có công với cách mạng, thânnhân người có công với phương pháp mạng, tín đồ thuộc diện hưởng trọn bảo trợ buôn bản hội hàngtháng, cựu chiến binh, trẻ em ... Trên đại lý phân cung cấp của ubnd cấp tỉnh.

- Đại lý thu: là viết tắt của trường đoản cú “đại lý thu BHXH, BHYT”.

- KH-TC: là viết tắt của trường đoản cú “Kế hoạch - Tài chính”.

- BHXH tỉnh: là tên chung cho bảo hiểm xã hội tỉnh, tp trực thuộcTrung ương.

- BHXH huyện: là tên chung cho bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thànhphố ở trong tỉnh.

- HĐLĐ: viết tắt của “hợp đồng lao động”.

- HĐLV: viết tắt của “hợp đồng làm việc”.

- bộ phận một cửa: là tên gọi chung cho thành phần một cửa ngõ của BHXH huyện hoặcbộ phận một cửa ngõ thuộc Phòng tiếp nhận và Trả công dụng thủ tục hành thiết yếu củaBHXH tỉnh.

- bạn dạng sao: là bạn dạng chụp từ phiên bản chính hoặc phiên bản đánh máy có nội dung đầy đủ,chính xác như nội dung ghi vào sổ gốc.

Đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN lúc nộp “bản sao” theo mức sử dụng tại Văn phiên bản này phảikèm theo phiên bản chính để cơ quan BHXH kiểm tra, so sánh và trả lại cho đơn vị,người tham gia.

- bạn dạng chính: là phần lớn giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấplần đầu, cấp cho lại, cung cấp khi đk lại;những giấy tờ, văn bạn dạng do cá nhân tự lập có xác thực và đóng dấu của cơ quan, tổchức có thẩm quyền.

- Văn bạn dạng chứng thực: là giấy tờ, văn bản, phù hợp đồng, thanh toán giao dịch đã được chứngthực theo hình thức của pháp luật.

- Sổ BHXH: bao gồm Bìa sổ và những trang tờ rời, được cấp so với từng ngườitham gia BHXH, nhằm theo dõi bài toán đóng, hưởng các cơ chế BHXH và là cơ sở để giảiquyết các cơ chế BHXH theo mức sử dụng của vẻ ngoài BHXH.

- Nợ BHXH, BHYT, BHTN: là tiền buộc phải đóng BHXH,BHYT, BHTN so với người lao hễ theo đk của đơn vị chức năng nhưng đơn vị chức năng chưađóng mang lại cơ quan BHXH. Chi phí nợ bao gồm cả chi phí Iãi lừ đừ đóng theo dụng cụ của lao lý nhưng đơn vị chưađóng.

- trả trả: là việc cơ quan tiền BHXH đưa trả lại số chi phí được xác minh không bắt buộc tiền đóng góp BHXH, BHYT, BHTN hoặc đóng góp thừakhi chấm dứt giao dịch với cơ quan BHXH; đóng góp trùng cho cơ quan, solo vị, cá nhânđã nộp mang đến cơ quan BHXH.

- chứng thực sổ BHXH: là ghi quy trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH củangười tham gia đã đóng BHXH, BHTN.

- Chốt sổ BHXH: là ghi quy trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH của ngườitham gia dừng đóng góp BHXH trên một 1-1 vị.

- các Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm, huyết và mẫu mã biểu dẫn chiếu vào Văn bạn dạng nàymà không ghi rõ mối cung cấp thì được gọi là của Văn bản này.

Điều 3. Phân cấp quản lý

1. Thu BHXH, BHYT, BHTN

1.1. BHXH huyện:

a) Thu tiền đóng góp BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị đóng trụ sở trên địa bàn huyện theo phân cấp cho của BHXH tỉnh.

b) xử lý các trường thích hợp truy thu, hoàn lại BHXH, BHYT, BHTN; tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất so với đơn vị, bạn tham giaBHXH, BHYT, BHTN vì chưng BHXH thị trấn trực tiếpthu.

c) Thu BHXH tự nguyện; thu BHYT so với hộ gia đình, fan tham gia BHYT cưtrú trên địa bàn huyện.

d) Thu tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH từ nguyện của chi phí theo phân cấpquản lý ngân sách.

đ) Ghi thu tiền đóng góp BHYT của đối tượng người sử dụng do quỹ BHXH,quỹ BHTN đảm bảo an toàn theo phân cung cấp củaBHXH tỉnh.

1.2. BHXH tỉnh:

a) Thu BHXH, BHYT, BHTN của những đơn vị không phân cấp cho cho BHXH huyện.

b) giải quyết và xử lý các trường thích hợp truy thu, trả lại BHXH, BHYT,BHTN; tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất đối với đơn vị, người tham giaBHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh giấc trực tiếp thu.

c) Thu BHYT của đối tượng do giá cả tỉnh đóng; ghi thu tiền đóng góp BHYT bởi quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo.

d) Thu tiền cung cấp mức đóng góp BHYT, cung ứng mức đóng BHXH trường đoản cú nguyện củangân sách.

1.3. BHXH Việt Nam:

a) Thu chi phí của ngân sách chi tiêu Trung ương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH từ bỏ nguyện, tiền cung ứng quỹBHTN.

b) Thu chi phí của chi tiêu Trung ương đóng góp BHXH cho tất cả những người có thời gian công tác trước năm 1995.

2. Cấp, ghi và xác nhận trên sổ BHXH

2.1. BHXH huyện:

a) cung cấp mới, cung cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH và ghi thời hạn đóng BHTN đã được hưởng trợ cấp cho thấtnghiệp cho người tham gia BHXH tại đơn vị do BHXH huyện trực tiếp thu, bạn đã hưởng trọn BHXH hoặc vẫn bảo lưu thời hạn đóng BHXH, BHTN.

2.2. BHXH tỉnh:

a) cấp cho mới, cung cấp lại, điều chỉnh, xácnhận, chốt sổ BHXH cho tất cả những người tham gia BHXH tại đơn vị chức năng do BHXH thức giấc trực tiếp thu, tín đồ đã hưởng trọn BHXH hoặc vẫn bảo lưu thời hạn đóng BHXH, BHTN.

3. Cấp thẻ BHYT

3.1. BHXH huyện:

Cấp mới, cấp lại, thay đổi thẻ BHYT cho người tham giaBHYT vì chưng BHXH thị xã thu, cáctrường hòa hợp BHXH tỉnh giấc ủy quyền mang lại BHXH huyệncấp thẻ BHYT; cấplại, thay đổi thẻ BHYT các trường hợp đang hưởng trợcấp thất nghiệp trên huyện.

3.2. BHXH tỉnh:

Cấp mới, cung cấp lại, đổi thẻ BHYT cho những người tham gia BHYT tại những đơn vị vì chưng BHXH tỉnh giấc trực thu nạp và bạn hưởng trợ cấpthất nghiệp trong tỉnh.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, MỨCĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

Mục 1: BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Điều 4. Đối tượng tham gia

1. Tín đồ lao hễ là công dân vn thuộc đối tượng người dùng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người thao tác theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặctheo một quá trình nhất định có thời hạn từ đầy đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, tất cả HĐLĐ được cam kết kết giữa đơn vị vớingười đại diện thay mặt theo lao lý củangười bên dưới 15 tuổi theo nguyên tắc của điều khoản về lao động;

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo mức sử dụng của lao lý vềcán bộ, công chức và viên chức;

1.4. Người công nhân quốc phòng, người công nhân công an, fan làm công táckhác trong tổ chức triển khai cơ yếu đuối (trường phù hợp BHXH bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân chuyển giao cho BHXH cáctỉnh);

1.5. Người làm chủ doanh nghiệp, người làm chủ điều hành hòa hợp tácxã tất cả hưởng tiền lương;

1.7. Người đi làm việc việc ở quốc tế theo đúng theo đồng lao lý tại Luậtngười lao đụng Việt Nam đi làm việc việc ở quốc tế theo thích hợp đồng;

1.8. Fan hưởng cơ chế phu nhân hoặc phu quân tại cơ sở đại diệnViệt phái nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 quy định BHXH.

3. Người sử dụng lao rượu cồn tham gia BHXH bắt buộc gồm những: cơ quan bên nước,đơn vị sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội, tổ chức chính trị buôn bản hội- nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chứcquốc tế vận động trên khu vực ViệtNam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổng hợp tác, tổ chức triển khai khácvà cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Điều 5. Mức đóng góp và trọng trách đóng

1. Mức đóng góp và trọng trách đóng của bạn lao động

1.1. Người lao động luật tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Khoản 1 Điều 4, hằng mon đóng bởi 8% nút liềnlương tháng vào quỹ hưu trí với tử tuất.

1.2. Fan lao động vẻ ngoài tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4, hằng mon đóng bằng 8% nút lương đại lý vào quỹhưu trí với tử tuất.

1.3. Người lao động chính sách tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4.

Mức đóng hằng mon vào quỹ hưu trí cùng tử tuất bằng22% mức tiền lương tháng đóng góp BHXH của fan lao động trước khi đi làm việc sinh hoạt nước ngoài, đốivới fan lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc; bởi 22% của 02 lầnmức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH buộc phải hoặc đang thamgia BHXH yêu cầu nhưng đang hưởng BHXH một lần.

1.4. Tín đồ lao động luật tại Điểm 1.8 Khoản 1, Khoản 2 Điều4:

Thực hiện theo Văn bản quy định của chính phủ nước nhà và hướngdẫn của BHXH Việt Nam.

2. Mức đóng và trọng trách đóng của đối kháng vị

2.1. Đơn vị hằng tháng đóng trên quỹ tiềnlương đóng BHXH của fan lao động luật tại những Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 Khoản 1 Điều 4 như sau:

a) 3% vào quỹ bé đau cùng thai sản;

b) 1% vào quỹ tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2.2. Đơn vị hằngtháng đóng góp 14% nấc lương cửa hàng vào quỹ hưu trívà tử tuất cho những người lao động biện pháp tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4.

Điều 6. Chi phí Iương tháng đóng BHXH bắtbuộc

1. Chi phí lương vì chưng Nhà nước quy định

1.1. Bạn lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng thực hiện chính sách tiền lươngdo bên nước dụng cụ thì tiền lương tháng đóng góp BHXH phải là chi phí lương theongạch, bậc, cấp độ quân hàm và những khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp cho thâm niên vượtkhung, phụ cấp cho thâm niên nghề (nếu có). Chi phí lương này tính bên trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng BHXH nên quy định trên Điểmnày bao hàm cả hệ số chênh lệch bảo lưu giữ theo khí cụ của lao lý về chi phí lương.

1.2. Bạn lao động công cụ tại Điểm 1.6, Khoản 1 Điều 4 thì tiền lương tháng đóng BHXH là mứclương cơ sở.

2. Chi phí lương do đơn vị quyết định

2.1. Người lao cồn thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết địnhthì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghitrong HĐLĐ.

2.2. Mức chi phí lương tháng đóng góp BHXH buộc phải quy định trên Khoảnnày ko thấp hơn mức lương tốithiểu vùng tại thời gian đóng.

Người lao đụng đã qua học nghề (kể cả lao động vị doanh nghiệp dạy dỗ nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắtbuộc phải cao hơn ít tốt nhất 7% so với khoảng lương về tối thiểu vùng, trường hợp làm quá trình nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm hoặc quan trọng nặngnhọc, độc hại, nguy hại thì thêm vào đó 5%.

3. Mức chi phí lương tháng đóng góp BHXH phải quy định tại Điều này mà cao hơn nữa 20 tháng lương cơ sở thì mức chi phí lương tháng đóng BHXH bắtbuộc bằng đôi mươi tháng lương cơ sở.

Điều 7. Thủ tục đóng

1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, muộn nhất đến ngày sau cuối của tháng,đơn vị trích tiềnđóng BHXH bắtbuộc trên quỹ tiền lương tháng của những người laođộng thâm nhập BHXH bắt buộc, đồng thờitrích từ chi phí lương tháng đóng góp BHXH đề xuất của từng tín đồ lao động theo mức quy định,chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của phòng ban BHXH mở tại bank hoặc Kho bạc đãi Nhà nước.

2. Đóng 3 mon hoặc 6 mon mộtlần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã, hộ kinh doanh cáthể, tổ hợp tác hoạt độngtrong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngưnghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo cách thức hằng tháng hoặc 3tháng, 6 tháng một lần. Muộn nhất đếnngày ở đầu cuối của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ chi phí vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn

3.1. Đơn vị đóng góp trụ sở chủ yếu ở địa bàn tỉnh làm sao thì đk thamgia đóng góp BHXH tại địa phận tỉnh kia theo phân cấpcủa phòng ban BHXH tỉnh.

3.2. Chi nhánh của khách hàng đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép sale cho đưa ra nhánh.

4. Đối với những người lao động nguyên tắc tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, cách tiến hành đóng là 3 tháng, 6 tháng, 12tháng một đợt hoặc đóng góp trước một lần theo thời hạn ghi trong vừa lòng đồng đưangười lao động đi làm việc việc nghỉ ngơi nướcngoài. Fan lao cồn đóng trực tiếp đến cơquan BHXH trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa fan lao hễ đilàm việc ở nước ngoài.

4.1. Trường hợp đóng góp qua doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp chuyển ngườilao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộpBHXH cho người lao hễ và đăng ký phương thức đóng mang lại cơ quan lại BHXH.

4.2. Trường hòa hợp ngườilao động được gia hạn vừa lòng đồng hoặc ký HĐLĐ bắt đầu ngay trên nước mừng đón lao độngthì thực hiện đóng BHXH theo phương thức biện pháp tại Điều này hoặc truy tìm nộp cho cơ quan lại BHXH sau thời điểm vềnước.

5. Đối với người lao động quy định tại Điểm 1.8 Khoản 1 Điều 4.

Thực hiện theo Văn bản quy định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và hướngdẫn của BHXH Việt Nam.

6. Đối cùng với trường đúng theo đóng cho thờigian còn thiếu không quá 6 tháng cơ chế tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 5.

6.1. Fan lao cồn đóng một lần mang đến số tháng còn thiếu thông quađơn vị trước khi nghỉ việc.

6.2. Thân nhân của bạn lao động chết đóng một lần cho sốtháng còn thiếu cho phòng ban BHXH huyện.

Mục 2: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Điều 8. Đối tượng tham gia

Người gia nhập BHXH từ bỏ nguyện là công dân việt nam từđủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều 9. Nấc đóng

1. Mức đóng góp hằng tháng bằng 22% nấc thu nhậptháng do fan tham gia BHXH từ nguyện lựa chọn.

2. Mức thu nhập tháng do fan tham gia BHXH trường đoản cú nguyện chọn lựa thấp nhất bởi mứcchuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy địnhcủa Thủ tướng cơ quan chính phủ và tối đa bằng đôi mươi lần nút lương cơ sở tại thời điểmđóng.

Điều 10. Thủ tục đóng

1. Người tham gia BHXH từ bỏ nguyện được lựa chọn 1 trong những phương thức đóngsau phía trên để đóng vào quỹ hưu trí và tửtuất:

1.1. Đóng hằng tháng;

1.2. Đóng 3 mon một lần;

1.3. Đóng 6 tháng một lần;

1.4. Đóng 12 mon một lần;

1.5. Đóng một đợt cho những năm sau đây theo hình thức của bao gồm phủ;

1.6. Đóng một lần cho trong thời hạn còn thiếu theo khí cụ của Chínhphủ.

2. Mức đóng góp 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lượt được xác định bằng mứcđóng hằng tháng theo nguyên tắc tại Điều 9 nhân cùng với 3 đối với phương thức đóng góp 3 tháng;nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; nhân với 12 so với phương thứcđóng 12 tháng một lần.

3. Trường hợp fan tham gia BHXH từ nguyện đã đóng theo cách làm đóng 3tháng hoặc 6 mon hoặc 12 tháng một lượt hoặc đóng góp một lần cho những năm về saumà trong thời gian đó chủ yếu phủ điều chỉnh mức chuẩn chỉnh hộ nghèo của khu vực nông xóm thìkhông phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền vẫn đóng.

4. Tín đồ tham gia BHXH từ bỏ nguyện sẽ đóng theo phương thức đóng 3tháng hoặc 6 mon hoặc 12 tháng một lượt hoặc đóng góp một lần cho những năm sau đây mà trong thời gian đó nằm trong mộttrong những trường hợp tiếp sau đây sẽ đượchoàn trả một trong những phần số tiền vẫn đóng trước đó:

4.1. Thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia BHXH bắt buộc;

4.2. Hưởng trọn BHXH một lần;

4.3. Bị chết hoặc tòa án nhân dân tuyên tía là sẽ chết.

5. Fan tham gia BHXH từ bỏ nguyện được thay đổi phương thức đóng hoặc mứcthu nhập mon làm căn cứ đóng BHXH từ bỏ nguyện sau khoản thời gian thực hiện ngừng phương thức đóng góp đãchọn trước đó.

Điều 11. Thời khắc đóng

Thực hiện theo Văn phiên bản quy định của chính phủ nước nhà và hướngdẫn của BHXH Việt Nam.

Điều 12. Cung cấp tiền đóng góp BHXH chongười gia nhập BHXH từ nguyện

Thực hiện theo Văn phiên bản quy định của cơ quan chính phủ và trả lời của BHXH Việt Nam.

Mục 3: BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 13. Đối tượng tham gia

1. Fan lao động

1.1. Tín đồ lao cồn tham gia BHTN khi thao tác làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV như sau:

a) HĐLĐ hoặc HĐLV không xác minh thời hạn;

b) HĐLĐ hoặcHĐLV khẳng định thời hạn;

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đầy đủ 3tháng mang lại dưới 12 tháng.

1.2. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất mức độ lao rượu cồn hàngtháng; bạn giúp việc gia đình có giao kết HĐLĐ với đơn vị quy định trên Khoản2 Điều này sẽ không thuộc đối tượng người sử dụng tham gia BHTN.

2. Đơn vị thâm nhập BHTN

Đơn vị thâm nhập BHTN là những đơn vị chức năng quy định tại Khoản 3 Điều 4.

Điều 14. Nấc đóng với trách nhiệmđóng

Mức đóng và trách nhiệm đóng BHTN được nguyên tắc như sau:

1. Fan lao rượu cồn đóng bằng 1% chi phí lương tháng;

2. Đơn vị đóng bởi 1% quỹ tiền lương tháng của không ít người lao đụng đangtham gia BHTN;

3. Công ty nước cung ứng tối đa 1% quỹ chi phí lương tháng đóng góp BHTN của các ngườilao đụng đang tham gia BHTN và do chi tiêu trung ương bảo đảm.

Điều 15. Tiền lương tháng đóng BHTN

1. Bạn lao đụng thuộc đối tượng người dùng thực hiện chính sách tiền lương vày Nhà nướcquy định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắtbuộc lý lẽ tại Khoản 1 cùng Khoản 3Điều 6.

Điều 16. Cách làm đóng

Phương thức đóng BHTN so với đơn vị và bạn lao động;như biện pháp tại Khoản 1, 2 cùng Khoản 3 Điều 7.

Mục 4: BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 17. Đối tượng gia nhập BHYT

1. Nhóm do bạn lao đụng và đơn vị chức năng đóng, bao gồm:

1.1. Tín đồ lao động làm việc theo HĐLĐ không xác minh thời hạn,HĐLĐ bao gồm thời hạn từ đầy đủ 3 tháng trở lên, bạn lao rượu cồn là người cai quản doanhnghiệp, cai quản điều hành hợp tác xãhưởng chi phí lương, làm việc tại các cơ quan, solo vị, tổ chức triển khai quy định tại Khoản3 Điều 4;

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức theo giải pháp của quy định về cán bộ, công chức, viên chức;

1.3. Người hoạt động không chuyên trách sống xã, phường, thị trấntheo giải pháp của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Nhóm do tổ chức BHXH đóng, bao gồm:

2.1. Bạn hưởng lương hưu, trợ cấp mất mức độ lao hễ hằng tháng;

2.2. Fan đang hưởng trọn trợ cấp cho BHXH hằng tháng vì chưng bị tai nạn lao động- bệnh dịch nghề nghiệp;

2.4. Bạn từ đầy đủ 80 tuổi trở lên đã hưởng trợ cung cấp tuất hằng tháng;

2.5. Cán cỗ xã, phường, thị xã đã nghỉ câu hỏi đang hưởng trọn trợ cấpBHXH hằng tháng;

2.6. Bạn đang hưởng trợ cung cấp thất nghiệp;

2.7. Tín đồ lao rượu cồn nghỉ việc hưởng chính sách thai sản theo quy địnhcủa điều khoản về BHXH.

3. đội do chi phí nhà nước đóng, bao gồm:

3.3. Người dân có công với phương pháp mạng, cựu chiến binh, bao gồm:

a) người dân có công với giải pháp mạng theo hiện tượng tại Pháp lệnh Ưu đãi tín đồ cócông với biện pháp mạng;

3.4. Đại biểu được thai cử giữ phục vụ theo nhiệm kỳ Quốc hội, đạibiểu Hội đồng nhân dân những cấp đương nhiệm;

3.5. Trẻ em dưới 6 tuổi (bao gồm tổng thể trẻ em trú ngụ trên địabàn, nhắc cả trẻ nhỏ là thân nhân của bạn trong lực lượng trang bị theo quy định,không rành mạch hộ khẩu thường trú);

3.7. Bạn thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đangsinh sinh sống tại vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội khókhăn; tín đồ đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế - thôn hội đặc biệt khókhăn; bạn đang sống trong xã đảo, huyện hòn đảo theo nghị quyết của chủ yếu phủ,Quyết định của Thủ tướng chính phủ nước nhà và đưa ra quyết định của cỗ trưởng, chủ nhiệm Ủyban Dân tộc;

3.8. Thân nhân của người dân có công với phương pháp mạng là phụ vương đẻ, chị em đẻ, vk hoặc chồng, bé của liệt sỹ; người cócông nuôi chăm sóc liệt sỹ;

3.9. Thân nhân của người dân có công với giải pháp mạng, trừ các đối tượng quy định trên Điểm 3.8 Khoản này, bao gồm:

b) nhỏ đẻ từ trên 6 tuổi của người chuyển động kháng chiến bị nhiễm hóa học độchóa học bị dị dạng, dị tật vì hậu quả của độc hại hóa học tập không từ bỏ lực được trong sinh sống hoặcsuy giảm kỹ năng tự lực trong sinh hoạt.

3.10. Người đã hiến thành phần cơ thể người theo khí cụ của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, phần tử cơ thể người và hiến, đem xác;

3.11. Người nước ngoài đang tiếp thu kiến thức tại vn được cấp cho học bổngtừ túi tiền của nhà nước Việt Nam.

3.12. Người giao hàng người có công với cách mạng, bao gồm:

a) Người ship hàng Bà bà bầu Việt Nam hero sống sinh sống gia đình;

b) Người ship hàng thương binh, thương bệnh binh suy giảm kỹ năng lao động từ 81% trở lên trên sống sinh hoạt gia đình;

c) Người giao hàng người vận động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tập suygiảm năng lực lao động từ 81% trở lên sống sống gia đình.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước cung cấp mức đóng, bao gồm:

4.1. Người thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo;

4.2. Học tập sinh, sinh viên sẽ theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộchệ thống giáo dục đào tạo quốc dân;

4.3. Bạn thuộc hộ mái ấm gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngưnghiệp với diêm nghiệp có mức sống trung bình.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ giađình bao gồm:

5.1. Cục bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy địnhtại các Khoản 1, 2, 3 cùng 4 Điều này và fan đã khai báo nhất thời vắng;

5.2. Toàn bộ những người mang tên trong sổ tạm bợ trú, trừ đối tượngquy định tại những Khoản 1, 2, 3 cùng Khoản 4 Điều này.

6. Trường phù hợp một người đồng thời ở trong nhiều đối tượng người tiêu dùng tham gia BHYT khácnhau luật pháp tại Điều này thì đóng BHYT theo đối tượng thứ nhất mà tín đồ đó đượcxác định theo trang bị tự của các đối tượng người dùng quy định tại Điều này. Riêng đối tượng người sử dụng tạiĐiểm 3.5 Khoản 3 chỉ tham gia theo đối tượng người tiêu dùng trẻ em dưới 6 tuổi.

Điều 18. Mức đóng, trọng trách đóngBHYT của các đối tượng

1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao cồn đóng 3%; fan lao độngđóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng góp BHYT là chi phí lương tháng đóng BHXH bắt buộcquy định tại Điều 6.

2. Đối tượng trên Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5% nút lương cơ sở,trong đó ubnd xã đóng 3%; người lao rượu cồn đóng 1,5%.

3. Đối tượng trên Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5% tiềnlương hưu, trợ cấp cho mất sức lao động, vày cơ quan lại BHXH đóng.

4. Đối tượng tại Điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% nấc lương cơ sở, vì chưng cơ quanBHXH đóng.

5. Đối tượng tại Điểm 2.6, Khoản 2 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5%tiền trợ cung cấp thất nghiệp, vày cơ quan BHXH đóng.

6. Đối tượng trên Điểm 2.7 Khoản 2 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiềnlương tháng trước lúc nghỉ thai sản, vì chưng cơquan BHXH đóng.

7. Đối tượng trên Điểm 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 Khoản 3 và đối tượng người tiêu dùng người trực thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nướchỗ trợ 100% mức đóng góp tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% nút lươngcơ sở do giá cả nhà nước đóng.

8. Đối tượng tại Điểm 3.11 Khoản 3 Điều 17: mức đóng hằng tháng bởi 4,5% mứclương cơ sở vị cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cấp học tập bổng đóng.

9. Đối tượng trên Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5 mứclương cơ sở do cơ quan BHXH đóng góp từ nguồn kinh phí chi lương hưu, trợ cung cấp BHXHhằng tháng do túi tiền nhà nước đảm bảo.

10. Đối tượng trên Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5 nút lương đại lý dođối tượng từ đóng với được ngân sách chi tiêu nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% nấc đóng.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Skills 1 Sgk Mới Chi Tiết Nhất, Soạn Anh 7 Trang 22 Unit 2 Tiếng Anh 7 Mới

11. Đối tượng trên Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5 nấc lương các đại lý do đối tượng người sử dụng tự đóngvà được túi tiền nhà nước cung cấp tối thiểu 30% mức đóng.

12. Đối tượng tại Điểm 4.3 Khoản 4 Điều 17: mức đóng hằng tháng bởi 4,5 nút lương các đại lý do đối tượng người sử dụng tự đóng cùng đượcngân sách bên nước cung ứng tối thiểu 30% mức đóng.

13. Đối tượng trên Khoản 5 Điều 17:Mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% nấc lương đại lý do đối tượng tự đóng cùng được giảmmức đóng góp như sau:

a) Người thứ nhất đóng bởi mức quy định;

b) fan thứ hai, lắp thêm ba, thứ tứ đóng lần lượtbằng 70%, 60%, 50% mức đóng góp của ngườithứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bởi 40% mức đóng của tín đồ thứ nhất.

Điều 19. Thủ tục đóng BHYT

1. Đối tượng trên Khoản 1 Điều 17: như lao lý tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản3 Điều 7.

2. Đối tượng tại Khoản 2, Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 17: hằng tháng, ban ngành BHXH chuyển khoản qua ngân hàng đóngBHYT tự quỹ BHXH, quỹ BHTN thanh lịch quỹ BHYT.

3. Đối tượng trên Điểm 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 Khoản3 và đối tượng người sử dụng tại Điểm 4.1 được giá thành nhà nước cung ứng 100% mức đóng Khoản 4 Điều 17: hằng quý, cơ săng chính, cơquan cai quản đối tượng chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT; muộn nhất đến ngày 31/12 hằng năm cần thực hiệnxong vấn đề chuyển kinh phí đầu tư vào quỹ BHYT của năm đó.

Trường hợp fan thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo tại Điểm 3.7Khoản 3 và người thuộc hộ gia đình cận nghèo được chi phí nhà nước hỗ trợ100% mức đóng tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17 nhưng cơ quan BHXH nhận thấy danh sách đối tượng người sử dụng tham gia BHYTkèm theo đưa ra quyết định phê duyệt list người nằm trong hộ gia đình nghèo, ngườithuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền sau ngày 01/01thì triển khai thu và cấp cho thẻ BHYT từ ngày Quyết định bao gồm hiệu lực.

4. Đối tượng trên Điểm 3.11 Khoản 3 Điều 17: Cơ quan, đơn vị cấp học bổng chuyển khoản đóng BHYT vào quỹBHYT hằng tháng.

5. Đối tượng trên Điểm 4.1, 4.3 Khoản 4 Điều 17: chu kỳ 3 tháng, 6 mon hoặc 12 tháng, đại diệnhộ gia đình, cá nhân đóng phần thuộc trọng trách phải đóng mang đến Đại lý thu hoặcđóng tại phòng ban BHXH. Trường hợp không thâm nhập đúng thời hạn thừa kế chínhsách theo ra quyết định phê chú ý của cấp có thẩm quyền, khi thâm nhập thì phảitham gia hết thời hạn sót lại theo đưa ra quyết định được hưởng cơ chế nhưng tối thiểu là 01tháng.

6. Đối tượng tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17: thời hạn 6 mon hoặc 12 tháng học tập sinh, sinh viên đóng góp phần thuộc nhiệm vụ phải đóng góp chonhà trường đang học.

7. Đối tượng trên Khoản 5 Điều 17: định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện thay mặt hộ gia đình trực tiếp nộptiền đóng góp BHYT cho tổ chức triển khai BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cung cấp xã.

8. Khẳng định số chi phí đóng, cung cấp đóng đối với một số đối tượng người tiêu dùng khi nhà nước điều chỉnh mứcđóng bảo hiểm y tế, nấc lương cơ sở

8.1. Đối với team đốitượng phép tắc tại Khoản 3 Điều 17 và đối tượng người sử dụng người thuộc hộ gia đình cậnnghèo nguyên lý tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17 được giá cả nhà nước hỗ trợ 100%mức đóng:

Số tiền chi tiêu nhà nước đóng, hỗ trợ 100% nấc đóngđược xác minh theo mức đóng góp BHYT và mức lương cơ sở tương xứng với thời hạn sử dụngghi bên trên thẻ BHYT. Khi nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, kiểm soát và điều chỉnh mức lương các đại lý thì số tiền ngân sách nhà nướcđóng, cung ứng được điều chỉnh kể từ ngày vận dụng mức đóng góp BHYT mới, nấc lương cơsở mới.

8.2. Ngôi trường hợp đối tượng người dùng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 vẫn đóng BHYT một lần đến 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng nhưng mà trong thời gian này Nhà nước quả điều chỉnhmức lương các đại lý thì chưa phải đóng bổ sung phần chênh lệch theo mứclương đại lý mới.

Điều 20. Hoàn lại tiền đóng BHYT

1. Người đang thâm nhập BHYT theo đối tượng người tiêu dùng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 đượchoàn trả tiền đóng góp BHYT trong số trường phù hợp sau:

1.1. Thâm nhập BHYT theo nhóm đối tượng người dùng tại Khoản 1, 2 cùng Khoản 3 Điều 17;

1.2. Được chi phí nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng góp BHYT;

1.3. Bị chết trước lúc thẻ BHYT có mức giá trị sử dụng.

2. Số tiền hoàn trả

Số tiền trả lại tính theo mức đóng BHYT và thời giancòn lại thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Thời gian còn lại thẻ có mức giá trị sử dụngđược tính từ bỏ thời điểm tiếp sau đây đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT:

2.1. Từ thời khắc sử dụng của thẻ BHYT được cấp cho theo nhóm bắt đầu đốivới đối tượng người dùng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này;

2.2. Trường đoản cú thời điểm ra quyết định của cơ quan bao gồm thẩm quyền bao gồm hiệu lựcđối với đối tượng người sử dụng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này;

2.3. Từ thời gian thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng người sử dụng tại Điểm1.3 Khoản 1 Điều này.

Chương III

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠNGIẢI QUYẾT

Mục 1: HỒ SƠ THAM GIA, ĐÓNG BHXH,BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 21. Đơn vị thâm nhập lần đầu,đơn vị dịch chuyển từ địa bàn tỉnh, tp khác đến

1. Thành phần hồ nước sơ:

1.1. Tín đồ lao động:

a) Tờ khai cung ứng và thay đổi thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với người được hưởng quyền hạn BHYT cao hơn: sách vở chứng minh.

1.2. Đơn vị:

a) Tờ khai cung ứng và chuyển đổi thông tin đơn vị chức năng tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

b) danh sách lao rượu cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

c) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Điều 22. Điều chỉnh đóng góp BHXH, BHYT,BHTN hằng tháng

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Tín đồ lao động: như nguyên lý tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 21;

Trường hợp hoàn thành tham gia BHYT: thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

1.2. Đơn vị:

a) danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

b) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền hạn BHYT cao hơn nữa (Mục II Phụ lục 03).

Trường hợp đổi khác thông tin gia nhập BHXH, BHYT,BHTN của đối chọi vị: Tờ khai hỗ trợ và biến đổi thông tin đơn vị chức năng tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK3-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 23. Truy nã thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Tróc nã thu các trường hợp phạm luật quy định của pháp luật về đóng góp BHXH,BHYT, BHTN; kiểm soát và điều chỉnh tiền lương sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN

1.1. Thành phần hồ sơ:

a) bạn lao động: Tờ khai cung cấp và chuyển đổi thông tin fan tham giaBHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Đơn vị:

- danh sách lao rượu cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê sách vở và giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu (Phụ lục 02).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Tróc nã thu BHXH bắt buộc so với người lao động tất cả thời hạn sống nước ngoàitruy nộp sau khi về nước cơ chế tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 7

2.1. Trường hợp tín đồ lao rượu cồn truy nộp thông qua đơn vị địa điểm đưangười lao động đi làm việc sống nướcngoài: hồ nước sơ giống như Khoản 1 Điều này.

2.2. Trường hợp ngườilao rượu cồn tự đăng ký truy nộp tại cơ sở BHXH:

Hồ sơ của fan lao hễ gồm:

- Tờ khai hỗ trợ và chuyển đổi thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bạn dạng gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký bắt đầu tạinước chào đón lao hễ (bản chínhhoặc bạn dạng sao gồm chứng thực).

3. Các trường đúng theo truy thu theo cơ chế của chủ yếu phủ: BHXH việt nam hướngdẫn vào từng trường hợp gắng thể.

Điều 24. Bạn lao động tất cả thời hạn ởnước ngoại trừ tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Tờ khai hỗ trợ và thay đổi thông tin người tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. HĐLĐ tất cả thời hạn ở nước ngoài (bản bao gồm hoặc bản sao gồm chứng thực).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 25. Ghi chứng thực thời gian đóngBHXH cho người tham gia được cùng nối thời gian nhưng chưa phải đóng BHXH; điềuchỉnh có tác dụng nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy khốn hoặc đặc biệt quan trọng nặngnhọc, độc hại, nguy hại trước năm 1995

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Tờ khai hỗ trợ và biến đổi thông tin bạn tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. Hồ sơ tất nhiên (Phụ lục 01);

1.3. Sổ BHXH đối với người lao độngđã được cấp sổ BHXH.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 26. Đăng ký, đăng ký lại, điềuchỉnh đóng BHXH từ bỏ nguyện

1. Thành phần hồ nước sơ:

1.1. Tín đồ tham gia: Tờ khai cung cấp và biến hóa thông tin ngườitham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan liêu BHXH (trường hợp bạn tham gia đăng kýtrực tiếp tại cơ sở BHXH): danh sách người tham gia BHXH từ bỏ nguyện (Mẫu D05-TS).

2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

Điều 27. Gia nhập BHYT đối với ngườichỉ thâm nhập BHYT

1. Thành phần hồ nước sơ:

1.1. Bạn tham gia:

a) Tờ khai hỗ trợ và biến hóa thông tin tín đồ tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với người đã hiến thành phần cơ thể bạn theo phương tiện của pháp luật: Giấy raviện có ghi đã hiến phần tử cơ thể người.

1.2. Ubnd xã: list tăng, giảm bạn tham gia BHYT (Mẫu DK05) đối với các đối tượng người sử dụng do UBNDxã lập danh sách.

1.3. Đại lý thu/Cơ quan lại BHXH (trường hợp tín đồ tham gia đăng kýtham gia trực tiếp tại phòng ban BHXH): danh sách tham gia BHYT của đối tượng người dùng tự đóng góp (Mẫu DK04).

Điều 28. Hoàn trả tiền sẽ đóng đối vớingười thâm nhập BHXH từ bỏ nguyện, bạn tham gia BHYT theo hộ gia đình, bạn thamgia BHYT được giá thành nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

1. Thành phần hồ nước sơ:

a) Tờ khai cung cấp và biến hóa thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) của fan tham gia hoặc của thânnhân người tham gia trong trường hợp tín đồ tham gia chết;

b) Sổ BHXH đối với trường vừa lòng tham gia BHXH tự nguyện; thẻ BHYT còn giá chỉ trịsử dụng đối với trường thích hợp tham gia BHYT (trừ trường hợp tín đồ tham gia chết);

c) bạn dạng sao xác nhận hoặc bạn dạng chụp kèm theo bạn dạng chính Giấy bệnh tử so với trường đúng theo chết.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Mục 2: HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH, THẺBHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 29. Cấp cho lại sổ BHXH, đổi, kiểm soát và điều chỉnh thông tin bên trên sổBHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH vì chưng mất, hỏng, biến hóa số sổ, gộp sổ BHXH

1.1. Thành phần hồ nước sơ:

a) Tờ khai hỗ trợ và chuyển đổi thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH sẽ cấp.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Điều chỉnh văn bản đã ghi bên trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ nước sơ:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) SổBHXH;

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giớitính, dân tộc; quốc tịch

3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và chuyển đổi thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH;

c) Bảng kê sách vở và giấy tờ hồ sơ có tác dụng căn cứ kiểm soát và điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp cho lại, thay đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai hỗ trợ và biến hóa thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Thẻ BHYT (trường phù hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);

c) Bảng kê sách vở hồ sơ làm địa thế căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (MụcII, III Phụ lục 03 đối với trường hợp nạm đổithông tin).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Mục 3: THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Điều 30. Thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Ngôi trường hợp tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không quá 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ làm hồ sơ theo quy định.

2. Truy hỏi thu

2.1. Đối với ngôi trường hợp cách thức tại Khoản 1 Điều 23: ko quá30 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận đủ làm hồ sơ theo quy định.

2.2. Đối với ngôi trường hợp khí cụ tại Khoản 2 Điều 23: không quá05 ngày làm việc kể từ ngày thừa nhận đủ làm hồ sơ theo quy định.

3. Hoàn trả

3.1. Đối tượng thâm nhập BHXH trường đoản cú nguyện, người tham gia BHYT theohộ mái ấm gia đình và người được giá thành nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng BHYT: không thật 15 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhận đủ làm hồ sơ theo quy định.

3.2. Đối tượng thuộc tham gia BHXH, BHYT: không thật 30 ngày làm cho việc, kể từ ngày dấn đủ hồ sơ theo quy định.

Điều 31. Cấp cho sổ BHXH

1. Cấp cho mới

1.1. Đối với những người tham gia BHXH bắt buộc: không quá 20 ngày làmviệc tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định.

1.2. Đối với những người tham gia BHXH tựnguyện: không thật 07 ngày làm việc kể từ ngày thừa nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.3. Đối với ngôi trường hợp cung cấp và ghi bổ sung cập nhật thời gian đóng BHXH trênsổ BHXH cho những người tham gia được cùng nối thời hạn nhưng không hẳn đóng BHXH:không quá trăng tròn ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dấn đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp cho lại sổ BHXH do biến đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, nămsinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH vị mất, hư hoặc gộp sổ: khôngquá 15 ngày có tác dụng việc, trường hợp phức hợp cần đề nghị xácminh thì không thật 45 ngày thao tác làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho ngườilao rượu cồn biết.

3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không thật 10 ngày có tác dụng việc.

4. Chốt sổ BHXH: không quá 07 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

Điều 32. Cấp cho thẻ BHYT

1. Cung cấp mới: không quá 07 ngày làm cho việckể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Riêng biệt đối vớingười tận hưởng trợ cấp thất nghiệp: không thật 02 ngày có tác dụng việc kể từ ngày thừa nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp cho lại, thay đổi thẻ BHYT: không thật 05ngày làm cho việc kể từ ngày thừa nhận đủ làm hồ sơ theo quy định.

Chương IV

QUYTRÌNH THU; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 33. Fan tham gia

1. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

1.1. Kê khai cùng nộp hồ sơ:

Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN kê khai lập làm hồ sơ theo luật tại Văn bản này, nộp làm hồ sơ như sau:

a) gia nhập lần đầu, kiểm soát và điều chỉnh thông tin đóng góp BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng:nộp hồ sơ cho đơn vị chức năng nơi đang làm cho việc.

b) các trường hợp cung cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; điều chỉnh nội dung sẽ ghitrên sổ BHXH, thẻ BHYT; cùng nối thời gian nhưng chưa phải đóng BHXH:

- fan đang thao tác nộp hồ sơ mang lại cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vịnơi đang có tác dụng việc.

- tín đồ đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH, fan đã được giải quyết hưởnglương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ đến cơ quan liêu BHXH.

c) fan đi lao động gồm thời hạn ởnước không tính tự đăng ký đóng hoặc truy nộp BHXH sau khi về nước nộp hồ sơ cho cơquan BHXH. Giả dụ truy nộp trải qua đơn vị thì nộp cho đơn vị đưa bạn lao độngđi làm việc ở nước ngoài.

1.2. Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN:

a) Hằng mon hoặc 3 tháng, 6 mon theo cách tiến hành đóng của solo vị, đơn vịtrích từ chi phí lương của fan lao động theo mức hiện tượng để gửi đóng vào tàikhoản chuyên thu của cơ sở BHXH.

b) bạn lao động bao gồm thời hạn ở quốc tế đóng thông qua đơn vị: đơn vị chức năng thu tiền đóng góp BHXH của ngườilao cồn để nộp mang đến cơ quan lại BHXH theophương thức đóng đang đăng ký. Trường vừa lòng truy đóng sau thời điểm về nước thì người laođộng nộp tiền mang đến cơ quan BHXH hoặc đơn vị chức năng nơi thừa nhận hồ sơ truy tìm đóng.

1.3. Thừa nhận kết quả:

a) tín đồ lao đụng nhận sổ BHXH, thẻ BHYT vị cơ quan liêu BHXH cấp cho khi đóng BHXH,BHYT, BHTN đúng quy định.

b) Hằng năm, dìm thông tin chứng thực về câu hỏi đóng BHXH vày cơ quan lại BHXH cungcấp trải qua Cổng tin tức điện tử củaBHXH nước ta hoặc trải qua đơn vị vị trí làm việc.

2. Tín đồ tham gia BHXH trường đoản cú nguyện

2.1. Kê khai và nộp hồ sơ:

Người tham gia BHXH trường đoản cú nguyện kê khai hồ sơ theo qui định tại Văn phiên bản này nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc mang đến cơ quan lại BHXH huyện.

2.2. Đóng tiền:

Người thâm nhập nộp tiền mang lại Đại lý thu hoặc cơ sở BHXH (trong trường phù hợp đăngký tham gia đầu tiên tại BHXH huyện) theo cách tiến hành đăng ký.

2.3. Dấn kết quả:

a) dìm sổ BHXH do cơ quan liêu BHXH cấp.

b) nhấn thông tin chứng thực thời gian đóng BHXH thường niên do ban ngành BHXHcung cấp thông qua Cổng tin tức của BHXH ViệtNam hoặc tại Đại lý thu.

3. Fan tham gia BHYT

3.1. Kê khai hồ sơ theo luật pháp tại Văn bạn dạng này cùng nộp làm hồ sơ như sau:

a) fan tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng BHYT: khi biến hóa thông tin, nộphồ sơ cho ubnd xã hoặc phòng ban BHXH.

b) người tham gia BHYT do giá cả nhà nước đóng góp BHYT: nộp hồ nước sơ mang lại UBNDxã.

Người vẫn hiến thành phần cơ thể người: nộp Giấy ra việncho cơ sở BHXH.

c) fan tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được giá thành nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng; nộp hồ nước sơ đến Đạilý thu, hoặc ban ngành BHXH huyện.

Học sinh, sinh viên đóng góp BHYT theo công ty trường thì nộphồ sơ đến nhà trường.

3.2. Đóng tiền: bạn tham gia BHYT theo hộ gia đình, người đượcngân sách hỗ trợ 1 phần mức đóng: nộp tiền đến Đại lý thu hoặc nộp trực tiếpcho phòng ban BHXH huyện.

3.3. Dìm kết quả: fan tham gia BHYT dìm thẻ BHYT từUBND xã, Đại lý thu hoặc từ cơ sở BHXH địa điểm thu tiền của bạn tham gia.

Điều 34. Đơn vị sử dụng lao động,UBND xã, Đại lý thu cùng cơ quan làm chủ đối tượng

1. Đơn vị thực hiện lao động

1.1. Tham gia lần đầu:

a) Lập hồ sơ theo điều khoản tại Văn phiên bản này và nộp hồ nước sơ mang lại cơ quan BHXH.

b) Nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

c) Phối hợp với cơ quan liêu BHXH trả sổ BHXH cho người lao động.

d) nhấn thẻ BHYT từ cơ sở BHXH trả cho người lao động.

1.2. Điều chỉnh đóng góp BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng:

a) Kê khai, lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH,BHYT, BHTN; tăng, bớt lao động, mức đóng, số tiền yêu cầu đóng; truy hỏi thu, hoàn trả; nuốm đổi, điều chỉnhthông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN so với đơn vị, tín đồ lao động; nộp làm hồ sơ kịpthời cho cơ quan lại BHXH để xác minh số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp, ghi, xácnhận, chốt sổ BHXH, thẻ BHYT đối với đơn vị, ngườitham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời hạn.

b) Phối phù hợp với cơ quan lại BHXH xác nhận, chốt sổ BHXH cho tất cả những người lao đụng khingười lao động ngừng HĐLĐ,HĐLV hoặc thôi câu hỏi theo lý lẽ của pháp luật.

1.3. Cấp cho lại sổ BHXH, thẻ BHYT, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổBHXH, thẻ BHYT của tín đồ lao động:

a) ngôi trường hợp người lao đụng nộp hồ nước sơ trải qua đơn vị: đơn vị nhận hồ nước sơ và nộp kịp thời mang đến cơ quanBHXH.

Phối hợp với cơ quan liêu BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT chongười lao động.

b) xác nhận Tờ khai hỗ trợ và đổi khác thông tin bạn tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS) so với các trường hợp kiểm soát và điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày,tháng, năm sinh sẽ ghi bên trên sổ BHXH của fan lao động.

1.4. Thu hồi thẻ BHYT của fan lao động hoàn thành tham gia BHYT, nộp cho cơ quan BHXH nhằm điều chỉnhsố nên thu (trừ trường hợp chết; ngóng giảiquyết chính sách hưu trí, trợ cấp tai nạn thương tâm lao đụng - bệnh nghề nghiệp hằng tháng).

1.5. Hằng tháng, nhận thông báo hiệu quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS) qua thương mại dịch vụ bưu chủ yếu hoặctra cứu vớt tại Cổng tin tức của BHXH ViệtNam; kiểm tra, đối chiếu, nếu bao gồm sai lệch, phối phù hợp với cơ quan liêu BHXH để giải quyết.

1.6. Định kỳ 6 tháng, niêm yết công khai thông tin về bài toán đóngBHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

1.7. Hằng năm, nhận tin tức đóng BHXH, BHYT, BHTN của bạn laođộng (Mẫu C13-TS) vì chưng cơ quan tiền BHXHcung cung cấp để niêm yết công khai minh bạch tại solo vị.

2. Đại lý thu

2.1. Phía dẫn người tham gia lập làm hồ sơ theo giải pháp tại Văn phiên bản này.

2.2. Thu tiền đóng góp BHXH của tín đồ tham gia BHXH từ nguyện; tiềnđóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của fan tham gia BHYT; cấp cho biên lai thu tiền cho tất cả những người tham giatheo quy định.

2.3. Lập chủng loại D05-TS; mẫu DK04; nộp hồ sơ với số tiền đã thucho cơ quan BHXH vào thời hạn 03 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày thu chi phí của người tham gia.

2.4. Nhận và trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia theo quy định.

2.5. Hằng tháng:

a) Đối chiếu biên lai thu tiền vàsố tiền đã thu theo mẫu C17-TS.

b) Nhận danh sách người thâm nhập BHXH từ bỏ nguyện và danh sách người tham giaBHYT cho hạn cần đóng (Mẫu D08a-TS) bởi vì cơ quan liêu BHXH gửiđến để thông báo và chuyển động ngườitham gia liên tiếp tham gia theo quy định.

2.6. Đối với các trường hợp cung cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc điềuchỉnh ngôn từ đã ghi bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT, fan tham gia kiến nghị Đại lý thunộp hồ sơ mang lại cơ quan tiền BHXH:

a) dìm hồ sơ từ tín đồ tham gia, nộp làm hồ sơ kịp thời đến cơ quan BHXH.

b) Phối phù hợp với cơ quan tiền BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia.

3. Ubnd xã

3.1. Trên cơ sở danh sách người tham gia BHYT vày cơ quan quản ngại lýđối tượng và cơ quan BHXH cung cấp, lập mẫu DK05, gửi cơ sở BHXH.

3.2. Nhận cùng trả thẻ BHYTcho tín đồ tham gia theo luật (việc trả thẻ BHYT của đối tượng do tổ chứcBHXH đóng tất cả văn bản hướng dẫn riêng).

3.3. Hằng tháng:

a) Nhận list người gia nhập BHYT do tổ chức triển khai BHXH đóng và danh sách ngườiđã hiến phần tử cơ thể bạn thamgia BHYT (Mẫu DK05), xác nhận gửi lại cơquan BHXH.

b) Nhận danh sách tăng, giảm fan tham gia BHYT do chi phí nhà nước đóngtừ cơ quan làm chủ đối tượng nhằm lập chủng loại DK05 gửi cơ quan BHXH.

3.4. Nhận mẫu DK01, mẫu TK1-TS (nếu có), tổng hợp với phânloại chủng loại DK02, chủng loại DK03 gửi cơ sở BHXH.

4. Cơ quan thống trị đối tượng

4.1. Kịp lúc gửi danh sách tăng, giảmngười được giá thành nhà nước đóng BHYT cho ubnd xã.

4.2. Nhận danh sách người được túi tiền nhà nước đóng góp BHYT (Mẫu DK06) vì cơ quan tiền BHXH lập gửi đến; rà soát, đối chiếu, xác nhậnvà chuyển trả cơ quan BHXH vào thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủdanh sách của ban ngành BHXH.

4.3. Tổng hợp, chuyển ngân sách đầu tư hoặc kiến nghị cơ cỗ áo chínhchuyển ngân sách đầu tư vào quỹ BHYT theo quy định.

5. Ngôi trường hợp đối chọi vị, cơ quan làm chủ đối tượng, cửa hàng đại lý thu giao dịch thanh toán bằng hồ sơ năng lượng điện tử thì triển khai quy trình thu; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYTtheo luật pháp về thanh toán giao dịch điện tử trongviệc triển khai thủ tục thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Điều 35. Cơ sở BHXH tỉnh/huyện

1. Thành phần một cửa

1.1. Dấn hồ sơ:

a) Đối với solo vị, ubnd xã, Đại lý thu:

Nhận hồ nước sơ, tài liệu điện tử (nếu có); kiểm đếm thànhphần và số lượng hồ sơ, nếu đúng, đầy đủ thì viết giấy hẹn. Trường đúng theo hồ sơ chưađúng, đầy đủ thì ghi rõ tại sao và trả lại đối chọi vị, ubnd xã, Đại lý thu.

b) Đối với người tham gia nộp làm hồ sơ tại BHXH huyện:

- phía dẫn người tham gia lập hồsơ theo quy định; hướng dẫn tín đồ tham gia nộp tiền mang lại Tổ KH-TC.

- Nhận, chất vấn hồ sơ, ghi giấy hẹn.

c) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người: nhận bạn dạng chính Giấy ra viện,sao và xác nhận vào bản sao, trả phiên bản chính cho những người tham gia.

d) Sao, lưu lại hồ sơ những trường hợp cấp cho lại sổ BHXH do biến hóa họ, tên, chữ đệm;ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, quốc tịch; hồ nước sơ kiểm soát và điều chỉnh nội dungđã ghi bên trên sổ BHXH; hồ sơ của ngườitham gia được cùng nối thời gian nhưng không hẳn đóng BHXH.

đ) Thu phí so với các ngôi trường hợp cấp cho lại, thay đổi thẻBHYT.

1.2. Gửi hồ sơ:

Đối với ngôi trường hợp tín đồ tham gia đã giải quyết và xử lý chế độBHXH ý kiến đề xuất điều chỉnh quy trình đóng, bộ phận một cửa BHXH tỉnh rút hồ sơ kèmTờ khai (Mẫu TK1-TS) gửi Phòng Quảnlý thu.

c) gửi Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ những trường hợp: cung cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT bởi mất, hỏng.

Xem thêm: Game Thành Phố Thời Trang 7: Shopaholic Paris, Thành Phố Thời Trang 7

d) chuyển Phòng/Tổ cơ chế BHXH hồ sơ những trường vừa lòng nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh đề nghị chữa trị lâu năm ngày; giải quyết và xử lý trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

1.3. Nhấn lại từ Phòng/Tổ cai quản thu, Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ hồ nước sơ các trường hợp