Qcvn

     
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 23/2016/TT-BYT hiện tượng Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc QCVN 23/2016/BYT về sự phản xạ tử nước ngoài - nút tiếp xúc có thể chấp nhận được bức xạ tử nước ngoài tại vị trí làm việc.

Bạn đang xem: Qcvn

 


Quy chuẩn QCVN 23:2016/BYT được ban hành theo Thông tứ số 23/2016 giải pháp mức tiếp xúc chất nhận được bức xạ tử nước ngoài trong vùng phổ bao gồm bước sóng từ 180nm đến 400nm tại chỗ làm việc.
QCVN 23:2016/BYT áp dụng đối với các cơ quan cai quản nhà nước về môi trường; những cá nhân, tổ chức triển khai quan trắc môi trường thiên nhiên lao động; những cá nhân, tổ chức triển khai có các vận động phát sinh bức xạ tử ngoại vị trí làm việc. Theo đó:
+ nấc tiếp xúc chất nhận được với sự phản xạ tử ngoại tới phần domain authority hay mắt không được bảo vệ không thừa quá giới hạn tiếp xúc trong suốt 8 giờ;
- phương thức xác định: thực hiện đo, review các vị trí mà người lao hễ tiếp xúc với sự phản xạ tử ngoại. Đảm bảo khoảng chừng đo cách sóng về tối thiểu tự 180nm - 400nm, độ phân giải: 0,001 mW/cm2.
- nguyên lý quản lý: QCVN 23:2016/BYT của Thông tư 23/2016 quy định những đơn vị có người lao đụng tiếp xúc với bức xạ tử ngoại nên định kỳ đo review mức xúc tiếp với sự phản xạ tử ngoại tối thiểu 1 lần/năm.
Người sử dụng lao hễ phải cung cấp đầy đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho tất cả những người lao động phù hợp với môi trường thiên nhiên làm việc.
Trường hợp mức tiếp xúc bức xạ tử nước ngoài tại nơi thao tác vượt mức chất nhận được thì đơn vị chức năng sử dụng lao đụng phải triển khai ngay các giải pháp nâng cấp điều khiếu nại lao cồn và đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 23/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 mon 06 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TỬ NGOẠI - MỨC TIẾP XÚCCHO PHÉP BỨC XẠ TỬ NGOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Căn cứ luật an toàn, vệ sinh lao độngsố 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ mức sử dụng tiêu chuẩn và quy chuẩnkỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 mon 6 năm 2006:

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 8 năm 2007 của bao gồm phủquy định cụ thể thi hành một số Điều của lý lẽ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng Cục thống trị môi ngôi trường y tế;

Bộ trưởng bộ Y tế ban hành Thôngtư quy định quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về sự phản xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc chophép bức xạ tử ngoại tại vị trí làm việc.

Điều 1. Quy chuẩnkỹ thuật non sông về phản xạ tử ngoại

Ban hành cố nhiên Thông tứ này QCVN23/2016/BYT - Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về sự phản xạ tử ngoại - Mức xúc tiếp chophép sự phản xạ tử ngoại tại khu vực làm việc.

Điều 2. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệmthi hành

Cục trưởng Cục làm chủ môi ngôi trường y tế,Vụ trưởng, viên trưởng, Tổng viên trưởngcác Vụ, Cục, Tổng viên thuộc bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộcBộ, chủ tịch Sở Y tế các tỉnh, tp trực thuộc tw và Thủ trưởng phòng ban y tế các Bộ,ngành phụ trách thi hành Thông bốn này./.

vị trí nhận: - VPCP (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP); - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - bộ Tư pháp (Cục bình chọn VBQPPL); - bộ trưởng (để báo cáo); - những đơn vị thuộc cỗ Y tế; - UBND các tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Sở Y tế những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Trung vai trung phong YTDP các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Trung trọng tâm BVSKLĐ&MT những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh đo lường unique (để đăng bạ); - Cổng tin tức điện tử cỗ Y tế; - Lưu: VT, K2ĐT, PC, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

QCVN 23:2016/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TỬ NGOẠI - MỨC TIẾP XÚC đến PHÉPBỨC XẠ TỬ NGOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

NationalTechnical Regulation on Ultraviolet Radiation - Permissible Exposure Levels ofUltraviolet Radiation in the Workplace

Lời nói đầu

QCVN 23:2016/BYT vì Ban soạn thảo Quychuẩn kỹ thuật tổ quốc về dọn dẹp lao đụng biên soạn, Cục cai quản môi trường ytế trình xem xét và được ban hành theo Thông tứ số 23/2016/TT-BYTngày 30 mon 6 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Y tế.

QUYCHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TỬ NGOẠI - MỨC TIẾP XÚC đến PHÉP BỨC XẠ TỬNGOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

NationalTechnical Regulation on Ultraviolet Radiation - Permissible Exposure Levels ofUltraviolet Radiation in the Workplace

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi Điềuchỉnh

Quy chuẩn chỉnh này chính sách mức tiếp xúccho phép bức xạ tử ngoại trong vùng phổ có bước sóng tự 180nm mang lại 400nm trên nơilàm việc.

2. Đối tượng ápdụng

Quy chuẩn chỉnh này áp dụng cho các cơ quanquản lý đơn vị nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức triển khai thựchiện quan tiền trắc môi trường xung quanh lao động; các cá nhân, tổ chức triển khai có các chuyển động phátsinh sự phản xạ tử ngoại nơi làm việc.

3. Giải thích từngữ

Trong quy chuẩn chỉnh này, những từ ngữ dướiđây được đọc như sau:

3.1. Phổ tử ngoại vùng A (vùng ngay sát -sóng dài), là những sóng ánh sáng có cách sóng trong tầm từ 315nm - 400nm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Chữ Ký Trong Outlook 2010 Mới Nhất 2020, Cách Tạo Chữ Ký Trong Outlook

3.2. Phổ tử ngoại vùng B - sóngtrung: là những sóng tia nắng có cách sóng trong vòng từ 280nm - 315nm.

3.3. Phổ tử ngoạivùng C - sóng ngắn: là các sóng ánh nắng có cách sóngtrong khoảng tầm từ 100nm - 280nm.

3.4. Bức xạ hiệu dụng (effectiveirradiance - Eeff): được xác định bởi phương trình sau :

Eeff= ΣEλ. Sλ. ∆λ

Trong đó:

Eλ = Phổ bức xạ tính bởi W/(cm2.nm)

Sλ = Hệ số hiệu lực thực thi hiện hành phổ.

∆λ = Độ rộng bước sóng tính bởi nm

3.5. Hệ số hiệu lực thực thi phổ (Relativespectral effectiveness - Sl) là yếu tố có thể chấp nhận được sự nhạy cảm sinh họckhác nhau của da với mắt chống lại λ. Sλ được dựa vào dữ liệu xác định các loài linh trưởng,thỏ và sự xúc tiếp của con fan với ngưỡng sát mắt.

II. QUY ĐỊNH KỸTHUẬT

1. Mức tiếp xúc chất nhận được với phản xạ tửngoại cho tới phần da hay mắt không được bảo đảm không vượt quá những giá trị giới hạntiếp xúc vào suốt thời hạn 8 giờ, được giải pháp tại bảng 1:

Bảng1. Nút tiếp xúc cho phép với sự phản xạ tử ngoại trong Khoảng thời hạn 8 giờ làmviệc cùng Hệ số hiệu lực thực thi hiện hành phổ

Bước sóng (nm)

Mức tiếp xúc chất nhận được (mJ/cm2)

Hệ số hiệu lực thực thi phổ (Sλ)

180

250

0,012

190

160

0,019

200

100

0,030

205

59

0,051

210

40

0,075

215

32

0,095

220

25

0,120

225

20

0,150

230

16

0,190

235

13

0,240

240

10

0,300

245

8,3

0,360

250

7

0,430

254

6

0,500

255

5,8

0,520

260

4,6

0,650

265

3,7

0,810

270

3,0

1,000

275

3,1

0,960

280

3,4

0,880

285

3,9

0,770

290

4,7

0,640

295

5,6

0,540

297

6,5

0,460

300

10

0,300

303

25

0,120

305

50

0,060

308

120

0,026

310

200

0,015

313

500

0,006

315

1,0 x 103

0,003

316

1,3 x 103

0,0024

317

1,5 x 103

0,0020

318

1,9 x 103

0,0016

319

2,5 x 103

0,0012

320

2,9 x 103

0,0010

322

4,5 x 103

0,00067

323

5,6 x 103

0,00054

325

6,0 x 103

0,00050

328

6,8 x 103

0,00044

330

7,3 x 103

0,00041

333

8,1 x 103

0,00037

335

8,8 x 103

0,00034

340

1,1 x 104

0,00028

345

1,3 x 104

0,00024

350

1,5 x 104

0,00020

355

1,9 x 104

0,00016

360

2,3 x 104

0,00013

365

2,7 x 104

0,00011

370

3,2 x 104

0,000093

375

3,9 x 104

0,000077

380

4,7 x 104

0,000064

385

5,7 x 104

0,000053

390

6,8 x 104

0,000044

395

8,3 x 104

0,000036

400

1,0 x 105

0,000030

2. Nấc tiếp xúc cho phép với bức xạ tửngoại vùng A (315nm - 400nm) của mắt ko được bảo vệ, nguyên lý trong bảng 2:

Bảng2. Nút tiếp xúc chất nhận được của đôi mắt với sự phản xạ tử nước ngoài vùng A - vùng gần.

Mức tiếp xúc cho phép

Thời gian tiếp xúc

≤ 1,0 J/cm2

3 giây (~ 16,7 phút)

≤1,0 mW/cm2

≥ 103 giây (~ 16,7 phút)

Ghi chú: bao gồm 02 cách đánh giá là thôngqua năng lượng bức xạ (đơn vị đo là J) và công suất bức xạ(đơn vị đo là W). 1 mW = 1 mJ/giây

3. Thời hạn tiếp xúc cho phép vớitia tử nước ngoài của da với mắt ko được bảo đảm không thừa quá các giá trị quy địnhtrong bảng 3.

Bảng3. Thời hạn tiếp xúc có thể chấp nhận được với tia tử ngoại

Thời gian tiếp xúc/ngày

Bức xạ hiệu dụng Eeff (µW/cm2)

8 giờ

0,1

4 giờ

0,2

2 giờ

0,4

1 giờ

0,8

30 phút

1,7

15 phút

3,3

10 phút

5

5 phút

10

1 phút

50

30 giây

100

10 giây

300

1 giây

3000

0,5 giây

6000

0,1 giây

30000

III. PHƯƠNG PHÁPXÁC ĐỊNH

Phương pháp đo phản xạ tử nước ngoài nơi thao tác thực hiện tại như sau:

1. Phương pháp chung

Đo, tấn công giátất cả các vị trí lao động trong số ấy người lao động có tiếp xúc vớibức xạ tử ngoại.

2. Yêu cầu thiết bị

Thiết bị đo phải đáp ứng các quy địnhcủa luật pháp về đo lường; trang bị đo tất cả 3 bộ phận: phần tử ghi nhận, thành phần dẫntruyền cùng máy đo. Phần tử ghi nhận là một trong ăngten nối với thứ phát điện, pháttín hiệu theo bộ phận dẫn truyền vào trang bị đo. Khối hệ thống này sút tới mức về tối thiểuhiện tượng nhiễu của môi trường thiên nhiên ở tức thì xung quanh phần tử ghi nhận.

Yêu cầu thông số kỹ thuật kỹ thuật: khoảng đobước sóng tối thiểu tự 180nm - 400nm, độ phân giải: 0,001 mW/cm2.

3. Chuyên môn đo

Đặt trang bị đo cách fan lao động 10 -20cm, thừa nhận nút, hóng 5 phút và đọc tác dụng hiển thị trên màn hình.

IV. QUY ĐỊNH QUẢNLÝ

1. Những đơn vị có fan lao rượu cồn tiếpxúc với sự phản xạ tử ngoại đề nghị định kỳ đo reviews mức xúc tiếp với sự phản xạ tử ngoạitối thiểu 1 lần/năm cùng theo những quy định Bộ chế độ lao động, biện pháp an toàn, vệsinh lao động.

2. Người tiêu dùng lao động phải cung cấpđầy đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho tất cả những người lao động cân xứng với môi trườnglàm câu hỏi theo biện pháp của quy định An toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động.

3. Ví như mức tiếp xúc sự phản xạ tử nước ngoài tạinơi thao tác làm việc vượt mức cho phép, đơn vị sử dụng lao đụng phải thực hiện ngay cácgiải pháp nâng cấp Điều kiện lao cồn và đảm bảo sức khỏe người lao động

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2. Cục cai quản môi trường y tế - bộ Ytế nhà trì, phối hợp với các cơ quan tính năng có tương quan hướng dẫn, triểnkhai và tổ chức việc tiến hành quy chuẩn này.

3. Căn cứ trong thực tế yêu cầu quản lý,Cục quản lý môi ngôi trường y tế có trách nhiệm đề xuất Bộ Y tế sửa đổi, xẻ sungcho phù hợp.

Xem thêm: Tổng Hợp Sách Lớp 9 Bao Nhiêu Tiền, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 9 (Đầy Đủ)

4. Vào trường hợp các tiêu chuẩn chỉnh quốcgia, tiêu chuẩn quốc tế về phản xạ tử nước ngoài được viện dẫn vào Quy chuẩn chỉnh này sửađổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa thì áp dụng theo vẻ ngoài tại văn bản mới.