Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

     

Luật Nguyễn Nga và cùng sự ra mắt mẫu biên bản họp hội đồng quản lí trị của bạn cổ phần để quý người sử dụng tham khảo và vận dụng trong quá trình hội đồng cai quản trị họp và biểu quyết thông qua các vấn đề của người tiêu dùng cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ……………….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

Số:_____/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày___tháng___năm 20…

Hôm nay, ….. Giờ ngày ….. Mon …. Năm 20…., CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ……. (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: ……………., có showroom trụ sở bao gồm tại số …., phố ….., phường ….., quận ….., tp Hà Nội, Việt Nam, tổ chức triển khai cuộc họp Hội đồng quản ngại trị của bạn (“Hội Đồng quản Trị”) trên trụ sở chủ yếu của Công Ty.

MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng quản lí Trị cẩn thận và quyết định việc tổ chức chuyển động của: chi NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ……. TẠI ………... Tại showroom kinh doanh của chi nhánh tại: Tầng ….. – khách sạn …… – Tổ ….. – Phố ……, thị trấn ….., huyện ……, tỉnh …...

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham gia cuộc họp bao gồm:

Chủ toạ cuộc họp: Bà …………….. – quản trị Hội Đồng cai quản Trị

Thư cam kết cuộc họp: Bà ……………..

Tất cả các thành viên của Hội Đồng quản ngại Trị gồm:

Bà ……………… – chủ tịch Hội Đồng quản ngại Trị

Ông …………….. – thành viên Hội Đồng quản ngại Trị

Ông ......................... – member Hội Đồng cai quản Trị

Tổng số member dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Khoa Học 5 Bài 1: Sự Sinh Sản, Khoa Học 5 Bài 1: Sự Sinh Sản

Cách thức dự họp: toàn bộ các thành viên Hội Đồng quản lí Trị tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của những thành viên Hội Đồng quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng quản ngại Trị đã xem xét, đàm đạo và biểu quyết phê chuẩn chỉnh các nội dung ví dụ như sau:

- chi nhánh lập report thu/chi tài thiết yếu định kỳ theo phía dẫn ví dụ của chống kế toán/Tài chính của chúng ta Cổ phần xây dựng …..

- chi nhánh chỉ được thực hiện tài khoản bank của Công ty…………để làm thông tin tài khoản giao dịch cho các hợp đồng của đưa ra nhánh. Tin tức tài khoản giao dịch cụ thể như sau:

thông tin tài khoản số:

Mở tại:

nhà tài khoản: doanh nghiệp Cổ phần tạo ………………………

- Giám đốc chi nhánh mở một tài khoản tại bank theo chỉ định của doanh nghiệp cổ phần xây dựng …... Tài khoản này Chỉ được thực hiện vào mục đích để công ty cổ phần sản xuất …………..chuyển những khoản khiếp phí vận động đình kỳ cho chi nhánh Công ty cp Xây dựng …...

- Giám đốc chi nhánh hoạt động phải tuân theo quy chế buổi giao lưu của chi nhánh vị Đại hội đồng người đóng cổ phần công ty ban hành hoặc theo phạm vi ủy quyền của chủ tịch hội đồng cai quản trị của khách hàng Cổ phần gây ra …………..;

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và bàn luận kỹ lưỡng về sự việc trên, các thành viên Hội Đồng quản lí Trị vẫn có chủ ý rằng: tất cả các ngôn từ nêu tại Mục III trên phía trên là phù hợp với phương pháp của quy định và tình hình chuyển động kinh doanh của Công Ty. Vày vậy, Hội Đồng quản Trị đang đi tới nhất trí phê chuẩn chỉnh việc tổ chức hoạt động của chi nhánh công ty.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng quản Trị phê chuẩn việc thành lập và hoạt động chi nhánh của người sử dụng với công dụng biểu quyết cụ thể như sau:

Những member tán thành: toàn bộ các thành viên Hội Đồng quản ngại Trị;

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu;

Những thành viên không tán thành: không tồn tại thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Những thành viên không tồn tại ý kiến: không tồn tại thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết bên trên đây, Hội Đồng quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của công ty với những nội dung nêu tại Mục III bên trên đây.

Xem thêm: Đơn Xin Giấy Xác Nhận Của Bệnh Viện, Đang Điều Trị Tại Bệnh Viện

Cuộc họp xong vào dịp 11 giờ nửa tiếng cùng ngày. Biên phiên bản này được lập trước khi xong cuộc họp này cùng được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Những thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký kết cuộc họp vẫn đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe rất đầy đủ nội dung của biên bản này.