Please Wait

     
*

*

Bài 14. Bài xích tập về năng suất điện với điện năng sử dụng

Câu 1 trang 40 SBT thiết bị Lí 9 

Điện năng ko thể thay đổi thành

A. Cơ năng

B. Nhiệt năng

C. Hóa năng

D. Năng lượng nguyên tử

Lời giải:

Chọn D. Điện năng ko thể chuyển đổi thành tích điện nguyên tử.

Bạn đang xem: Please wait

Câu 2 trang 40 SBT đồ vật Lí 9 

Công suất điện mang lại biết:

A. Kĩ năng thực hiện nay công của cái điện

B. Năng lượng của dòng điện

C. Lượng năng lượng điện năng thực hiện trong một đơn vị chức năng thời gian

D. Cường độ mạnh, yếu ớt của chiếc điện

Lời giải:

Chọn C. Năng suất điện cho thấy lượng năng lượng điện năng áp dụng trong một đơn vị chức năng thời gian.

Câu 3 trang 40 SBT vật dụng Lí 9 

Trên một đèn điện dây tóc bao gồm ghi 220V – 100W

a) Tính năng lượng điện năng thực hiện trong 30 ngày khi thắng sáng thông thường bóng đèn mỗi ngày 4 giờ

b) Mắc tiếp liền hai bóng đèn cùng các loại trên trên đây vào hiệu điện cụ 220V. Tính hiệu suất của đoạn mạch tiếp nối này với tính năng suất của mỗi đèn điện khi đó

c) Mắc tiếp liền bóng đèn trên với một đèn điện dây tóc khác bao gồm ghi 220V – 75W vào hiệu điện rứa 220V. Hỏi các bóng đèn này có thể bị hỏng không? giả dụ không, hãy tính hiệu suất của đoạn mạch này và năng suất của mỗi đèn.

Cho rằng điện trở của những bóng đèn vào trường vừa lòng b cùng c bên trên đây có giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường

Tóm tắt:

Uđm1 = 220V; Pđm1 = 100W = 0,1kW;

a) t04h; t = 4.30 = 120h; A1= ?

b) tiếp nối hai đèn cùng loại; U = 220V; Pmạch= Pm= ?; Pđèn = P1 = P2 = ?

c) thông suốt đèn 1 trên với đèn 3 có: Uđm3= 220V; Pđm3= 75W = 0,075kW

Đèn 3 hỏng xuất xắc không? Pmạch2 = ?; P1 = ?; P2 = ?

Lời giải:

a) Điện năng thực hiện trong 30 ngày là:

A1 = PĐ1.t = 0,1kW.120h = 12kW.h = 12.1000.3600 = 4,32.107J.

b) Điện trở của đèn 1 với đèn 2 cùng các loại là:

*

Điện trở tương đương của 2 đèn khi ghép thông suốt là:

R12 = R1 + R2 = 484 + 484 = 968Ω

Công suất của đoạn mạch tiếp liền là:

*

Do nhì đèn giống như nhau mắc nối liền nên năng suất của mỗi bóng đèn là:

P1 = P2 = Pm /2 = 50/2 = 25 W

c) Điện trở của đèn thứ tía là:

*

Điện trở tương đương của mạch lúc ghép nối tiếp đèn 1 với đèn 3 là:

R13 = R1 + R3 = 484 + 645,3 = 1129,3Ω

Cường độ dòng điện chạy qua nhì đèn là:

*

Hiệu năng lượng điện thế ném lên mỗi đèn là:

U1 = I1.R1 = 0,195.484 = 94,38V cùng U2 = I2.R2 = 0,195.645,3 = 125,83V.

Như vậy ta thấy hiệu điện ráng này đều nhỏ hơn hiệu điện thế định nấc của từng đèn là 220V nên các đèn không trở nên hỏng.

Công suất của đoạn mạch là: Pm = U.I = 220.0,195 = 42,9W.

Công suất của đèn đầu tiên là: 

*

Công suất của đèn thứ hai là:

*

Câu 4 trang 40 SBT vật Lí 9 

Trên một đèn điện tóc đỏ gồm ghi 220V – 100W và trên một đèn điện khác bao gồm ghi 220V – 40W

a) đối chiếu điện trở hai đèn điện khi bọn chúng sáng bình thường

b) Mắc nối liền hai bóng đèn này vào hiệu điện nỗ lực 220V thì đèn làm sao sáng hơn? vì chưng sao? Tính điện năng nhưng mạch điện này sử dụng trong một giờ. Cho rằng điện trở của các bóng đèn có giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường

c) Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện vắt 220V thì đèn nào sáng hơn? vì chưng sao? Tính điện năng nhưng mà đèn này sử dụng trong 1 giờ.

Tóm tắt:

Uđm1 = 220V; Pđm1 = 100W = 0,1kW; Uđm2 = 220V; Pđm2 = 40W = 0,04kW;

a) R1= ?; R2= ?

b) nối tiếp hai đèn; U = 220V; t = 1h = 3600s; đèn như thế nào sáng hơn? A = ?

c) Mắc tuy nhiên song hai đèn: U = 220V; t = 1h; đèn nào sáng hơn? A = ?

Lời giải:

a) Điện trở của đèn thứ nhất là: R1= Uđm12/ Pđm1 = 2202 / 100 = 484Ω

Điện trở của đèn sản phẩm công nghệ hai là: R2 = Uđm22 / Pđm2 = 2202/40 = 1210Ω

Lập tỉ lệ: R2/R1 = 1210 / 484 = 2,5 ⇒ R2 = 2,5R1. Vậy đèn 1 gồm điện trở nhỏ tuổi hơn đèn 2 là 2,5 lần.

b) lúc mắc thông suốt hai đèn này vào hiệu điện cầm 220V, mẫu điện chạy qua nhị đèn bao gồm cùng độ mạnh I thì đèn gồm điện trở lớn hơn sẽ sáng sủa hơn. Do vậy đèn thứ hai (loại 44W) đang sáng hơn.

Đèn loại 40 W có điện trở R2 lớn hơn bắt buộc có công suất P2 = I2 .R2 lớn rộng (P2 = 20,4 W; P1 = 8,2 W).

Cường độ dòng điện định mức của đèn 1 là:

Iđm1 = Pđm/U1đm = 100/220 ≈ 0,45A

+ Cường độ chiếc điện định nút của đèn 2 là:

Iđm2 = Pđm2/Uđm2 = 40/220 ≈ 0,18A

Khi ghép nối liền cường độ loại điện trong khúc mạch là:

*

Vì đèn 1 với đèn 2 mắc tiếp liền nên: I1 = I2 = I = 0,13A.

Qua tác dụng tính toán ta so sánh và biết được cả hai đèn thì chiếc điện qua không đến giá trị định mức vì vậy cả hai đèn số đông sáng mờ. Tuy thế đèn 2 sẽ sáng hơn đèn 1.

Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch trong 1 giờ là:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286kW.h

c) khi mắc tuy vậy song nhị đèn vào hiệu điện nắm U = 220 V = Uđm1= Uđm2nên cả hai đèn sáng bình thường và đèn1 sáng hơn đèn 2 vị đèn 1 có năng suất định mức to hơn nên sáng hơn.

Điện năng mạch năng lượng điện tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = (P1 + P2)t = (100 + 40).3600 = 504000J = 0,14kW.h.

Cường độ chiếc điện trong khúc mạch là:

I = U / (R1 + R2 ) = 220 / (484 + 1210) = 0,13A.

Vì R1 và R2 mắc tiếp liền nên: I1 = I2 = I = 0,13A.

Qua hiệu quả tính toán ta so sánh và hiểu rằng cả hai đèn thì mẫu điện qua chưa đến giá trị định mức bởi vậy cả hai đèn các sáng mờ. Tuy vậy đèn 2 vẫn sáng hơn đèn 1.

Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch trong một giờ là:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286kW.h

Câu 5 trang 40 SBT thiết bị Lí 9 

Trên một bàn là tất cả ghi 110V – 550W cùng trên một đèn điện dây tóc tất cả ghi 110V – 40W

a) Tính năng lượng điện trở của bàn là và đèn điện khi chúng vận động bình thường.

b) rất có thể mắc thông suốt bàn là và đèn điện này vào hiệu điện rứa 220V được không? vị sao? cho rằng điện trở của bàn là và bóng đèn có giá trị sẽ tính sinh hoạt câu a)

c) có thể mắc tiếp nối hai hiện tượng này vào hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính năng suất của mỗi khí cụ khi đó.

Xem thêm: Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Lại Việc Sinh Mới Nhất Năm 2021, Mẫu Tờ Khai Xin Cấp Lại Giấy Khai Sinh Mới Nhất

Tóm tắt:

Uđm1 = 110V; Pđm1 = 550W; Uđm2 = 110V; Pđm2 = 40W ;

a) R1= ?; R2= ?

b) tiếp nối bàn là với đèn; U = 220V có được không?

c) tiếp liền bàn là cùng đèn: Umax= ?; Pbànlà = P1 = ?; Pđèn = P2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở của bàn là là:

*

Điện trở của đèn điện là:

*

b) khi mắc tiếp nối bàn là cùng đèn vào hiệu điện núm 220V, điện trở tương đương của mạch là:

R12 = R1 + R2 = 22 + 302,5 = 324,5Ω

⇒ mẫu điện chạy qua chúng có cường độ là:

*

Khi đó hiệu điện nạm đặt vào bàn là là: U1 = I.R1 = 0,678.22 = 14,9V

hiệu điện thế đặt vào đèn là: U2 = I.R2 = 0,678.302,5 = 205,2V

Ta thấy U2 > Uđm2 nên đèn đã hỏng do vậy không thể mắc nối liền hai điều khoản điện này vào hiệu điện thế 220V.

c) cường độ định nấc của bàn là với đèn tương xứng là:

Iđm1 = Pđm1 / Uđm1 = 550/110 = 5A;

Iđm2 = Pđm2 / Uđm2 = 40/110 = 4/11A = 0,364A.

Khi mắc nối tiếp hai luật pháp điện này thì dòng điện chạy qua chúng tất cả cùng cường độ cùng chỉ hoàn toàn có thể lớn độc nhất vô nhị là Imax = Iđm2 = 0,364A, vì nếu lớn hơn thế thì bóng đèn đã hỏng. Vậy hoàn toàn có thể mắc nối liền hai mức sử dụng này vào hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là:

Umax = Imax .(R1 + R2) = 118V.

Công suất của bàn là lúc đó: P1 = R1.I2 = 22.0,3642 = 2,91 W.

Công suất của đèn lúc đó: P2 = R2.I2 = 302,5.0,3642 = 40 W.

Câu 6 trang 41 SBT trang bị Lí 9 

Một quạt điện sử dụng trên xe xe hơi có ghi 12V – 15W

a) rất cần phải mắc quạt vào hiệu điện nắm bao nhiêu để cho nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua lúc đó

b) Tính điện năng nhưng mà quạt thực hiện trong một giờ lúc chạy bình thường

c) khi quạt chạy , năng lượng điện năng được thay đổi thành những dạng tích điện nào? cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính năng lượng điện trở của quạt.

Tóm tắt:

Uđm = 12V; Pđm = 15W;

a) Quạt hoạt động bình thường thì U = ?; I = ?

b) t = 1h = 3600s; A = ?

c) hiệu suất H = 85%; R = ?

Lời giải:

a) bắt buộc mắc quạt vào hiệu điện cố kỉnh định mức U = 12V.

Điện trở của quạt là: R = U2 /P = 122/15 = 9,6Ω.

Cường độ dòng điện chạy qua quạt là: I = U/R = 12/9,6 = 1,25A.

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = Pđm.t = 15.3600 = 54000J = 0,015kW.h.

c) Điện năng được chuyển đổi thành cơ năng cùng nhiệt năng.

Phần năng lượng điện năng thay đổi thành cơ năng trong 1 giây là:

Pcơ = Ptoàn phần.H = 15.85% = 12,75 J/s

Mặt không giống ta có: Ptoàn phần = Pcơ + Pnhiệt

⇒ Phần năng lượng điện năng đổi khác thành nhiệt năng trong 1 giây l

Pnhiệt = Ptoàn phần - Pcơ = 15 – 12,75 = 2,25 J/s

Điện trở của quạt: Pnhiệt = I2.R ⇒ R = Pnhiệt/I2 = 1,44Ω.

Câu 7 trang 41 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một bàn là được áp dụng với hiệu điện cố 220V thì tiêu tốn với một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.

a) Tính cường độ mẫu điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó

b) Tính năng lượng điện trở của dây nung này lúc đó

Tóm tắt:

U = 12V; A = 990kJ = 990000J; t = 15 phút = 900s

a) I = ?

b) R = ?

Lời giải:

a) Cường độ cái điện qua dây nung:

*

b) Điện trở của dây nung: R = U / I = 220 / 5 = 44Ω

Câu 8 trang 41 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một biếp điện được thực hiện với hiệu điện nỗ lực 220V thì loại điện chạy qua dây nung của bến có cường độ I = 6,8A

a) Tính công suất của bếp từ khi đó

b) mỗi ngày bếp được áp dụng như trên trong 45 phút. Tính phần năng lượng điện năng hữu ích Aimà bếp cung ứng trong 30 ngày, biết rằng hiệu suất của bếp là H = 80%

Tóm tắt:

U = 220V; I = 6,8A

a) p. = ?

b) t0= 45 phút = 0,75h; t = 0,75.30 = 22,5h; H = 80%; Aích= Ai = ?

Lời giải:

a) năng suất tiêu thụ của bếp: p. = U.I = 220 × 6,8 = 1496W

b) Điện năng tiêu thụ của bếp trong 30 ngày.

A = P.t = 1496W.22,5h = 33660W.h

Hiệu suất của bếp: 

*

Phần năng lượng điện năng hữu ích Ai mà bếp hỗ trợ trong 30 ngày là:

*

Câu 9 trang 41 SBT đồ vật Lí 9 

Hai điện trở R1= 12Ω với R2 = 36Ω được mắc tuy vậy song vào hiệu điện nạm U thì có công suất là P1s và P2s. Lúc mắc thông suốt nối tiếp hai năng lượng điện trở này vào cùng hiệu điện nuốm U như trên thì hiệu suất điện của mỗi điện trở tương ứng là P1n và P2n

a) Hãy so sánh P1svới P2Svà P1n với P2n

b) Hãy so sánh P1svới P1nvà P2S với P2n

c) Hãy so sánh công suất tổng số Pskhi mắc song song với công suất tổng cộng Pnkhi mắc nối tiếp hai năng lượng điện trở đã nêu trên đây.

Tóm tắt:

R1 = 12Ω và R2 = 36Ω

a) P1s= ?P2s; P1n= ?P2n;

b) P1s= ?P1nvà P2s = ?P2n;

c) Ps= ?Pn

Lời giải:

Điện trở tương tự khi R1 mắc nối liền với R2:

Rnt12 = R1 + R2 = 12 + 36 = 48Ω

Điện trở tương tự khi R1 mắc tuy nhiên song với R2:

*

a) công suất tiêu thụ trên R1, R2khi R1mắc tuy vậy song cùng với R2 lần lượt là:

*

(U1 = U2 = U do R1//R2)

Lập tỉ lệ:

*

⇒ P1S = 3P2S

Công suất tiêu tốn thụ trên R1, R2 khi R1 mắc nối tiếp với R2 lần lượt là:

và (I1 = I2 vì R1 nt R2 ).

*

b) khi R1nối tiếp cùng với R2thì: U = U1 + U2 và 

*

*

Công suất tiêu hao của R1, R2: 

*

Lập tỉ lệ: 

*

Lập tỉ lệ: 

*

c) Áp dụng công thức: 

*

Lập tỉ lệ: 

*

Câu 10 trang 41 SBT đồ gia dụng Lí 9

Cho hai đèn điện dây tóc gồm ghi số 6V – 2W cùng 6V – 3W

a) Tính năng lượng điện trở của dây tóc mỗi đèn điện này khi chúng sáng bình thường

b) cho thấy thêm vì sao khi mắc tiếp liền hai bóng đèn này vào hiệu điện vậy U = 12V thì bọn chúng không sáng bình thường

c) Lập luận để chứng minh rằng có thể mắc hai đèn điện này với một biến hóa trở vào hiệu điện vắt nêu bên trên để bọn chúng sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện này

d) Tính năng lượng điện trở của phát triển thành trở với điện năng nhưng nó tiêu tốn trong 30 phút

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = 6V, Pđm1 = 2W; Đèn 2: Uđm2 = 6V, Pđm2 = 3W

a) R1= ?; R2= ?

b) U = 12V; nguyên nhân đèn ko sáng bình thường?

c) Để 2 đèn sáng sủa bình thường, sơ đồ? Giải thích?

d) Rbt= ?; t = 1/2 tiếng = 1800s; Abt= ?

Lời giải:

a) Điện trở của dây tóc đèn điện Đ1và Đ2.

*

b) Cường độ chiếc điện định nút của đèn:

Iđm1 = Pđm1/Uđm1 = 3 / 6 = 0,5A ; Iđm2= Pđm2/Uđm2 = 2/6 = 1/3 A.

Nếu mắc Đ1 nối tiếp cùng với Đ2 thì năng lượng điện trở tương đương của mạch:

R12 = R1 + R2 = 12 + 18 = 30Ω

Khi kia cường độ mẫu điện qua từng đèn là:

I1 = I2 = I = U/R12 = 12/30 = 0,4A

Ta thấy I1 đm1 và I2 > Iđm2 nên đèn 1 sáng sủa yếu hơn bình thường, đèn 2 sáng thừa định mức vẫn hỏng.

Xem thêm: So Sánh Nội Động Từ & Ngoại Động Từ Và Động Từ Chuyển Tiếp Trong Tiếng Nhật

c) Để nhị đèn sáng bình thường thì ta buộc phải mắc thêm một biến chuyển trở vào mạch.

Vì U1 = U2 = 6V đm1 ≠ Iđm2 nên rất có thể mắc 1 trong những hai biện pháp sau:

Cách 1: nhì đèn Đ1 và Đ2 phải tuy nhiên song với nhau và tiếp nối với biến đổi trở Rb như hình vẽ, sao cho:

Ib = Iđm1 + Iđm2 = 0,5 + 1/3 = 5/6A

và Ub = U - U12 = 12 – 6 = 6V

*

Cách 2: Đèn Đ2 và trở thành trở phải tuy vậy song cùng nhau và thông suốt với đèn Đ1 như hình vẽ, sao cho: