Điều 7 luật tổ chức chính quyền địa phương

     
*

Mục lục Văn bản hợp tốt nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 thích hợp nhất qui định Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương bởi vì Văn phòng Quốc hội ban hành

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGChương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhĐiều 2. Đơn vị hành chínhĐiều 3. Phân loại đơn vị hành chínhĐiều 4. Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chínhĐiều 5. Nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động của chính quyền địa phươngĐiều 6. Hội đồng nhân dânĐiều 7. Tiêu chuẩn chỉnh của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 8. Ủy ban nhân dânĐiều 9. Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dânĐiều 10. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânĐiều 11. Phân định thẩm quyền của cơ quan ban ngành địa phươngĐiều 12. Phân quyền cho cơ quan ban ngành địa phươngĐiều 13. Phân cung cấp cho tổ chức chính quyền địa phươngĐiều 14. Ủy quyền mang lại cơ quan liêu hành bao gồm nhà nước làm việc địa phươngĐiều 15. Quan liêu hệ công tác làm việc giữa cơ quan ban ngành địa phương cùng với Ủy ban chiến trường Tổ quốc nước ta và những tổ ...Chương II CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở NÔNG THÔNMục 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNHĐiều 16. Chính quyền địa phương nghỉ ngơi tỉnhĐiều 17. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức chính quyền địa phương sinh hoạt tỉnhĐiều 18. Tổ chức cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnhĐiều 19. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng quần chúng. # tỉnhĐiều 20. Tổ chức cơ cấu tổ chức của Ủy ban quần chúng. # tỉnhĐiều 21. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy ban quần chúng tỉnhĐiều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnhMục 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆNĐiều 23. Cơ quan ban ngành địa phương làm việc huyệnĐiều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban ngành địa phương nghỉ ngơi huyệnĐiều 25. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyệnĐiều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng huyệnĐiều 27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban quần chúng. # huyệnĐiều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban dân chúng huyệnĐiều 29. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của quản trị Ủy ban nhân dân huyệnMục 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃĐiều 30. Chính quyền địa phương sinh sống xãĐiều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa phương sinh sống xãĐiều 32. Cơ cấu tổ chức tổ chức của Hội đồng dân chúng xãĐiều 33. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng dân chúng xãĐiều 34. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban quần chúng. # xãĐiều 35. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy ban quần chúng xãĐiều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch Ủy ban nhân dân xãChương III CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐÔ THỊMục 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ...Điều 37. Cơ quan ban ngành địa phương ở thành phố trực nằm trong Trung ươngĐiều 38. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương ở thành phố trực ở trong Trung ươngĐiều 39. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tp trực thuộc Trung ươngĐiều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tp trực thuộc Trung ươngĐiều 41. Tổ chức cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân tp trực thuộc Trung ươngĐiều 42. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân tp trực trực thuộc Trung ươngĐiều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của quản trị Ủy ban nhân dân thành phố trực nằm trong Trung ươngMục 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở QUẬNĐiều 44. Cơ quan ban ngành địa phương sinh sống quậnĐiều 45. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan ban ngành địa phương làm việc quậnĐiều 46. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quần chúng quậnĐiều 47. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng dân chúng quậnĐiều 48. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban quần chúng quậnĐiều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quần chúng quậnĐiều 50. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của quản trị Ủy ban quần chúng. # quậnMục 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH ...Điều 51. Cơ quan ban ngành địa phương nghỉ ngơi thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực trực thuộc ...Điều 52. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan ban ngành địa phương làm việc thị xã, tp thuộc tỉnh, thành phố thuộc ...Điều 53. Tổ chức cơ cấu tổ chức của Hội đồng quần chúng thị xã, tp thuộc tỉnh, tp thuộc tp ...Điều 54. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng dân chúng thị xã, tp thuộc tỉnh, tp thuộc thành ...Điều 55. Cơ cấu tổ chức tổ chức của Ủy ban quần chúng thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc tp trực ...Điều 56. Nhiệm vụ, quyền lợi của Ủy ban nhân dân thị xã, tp thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành ...Điều 57. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị xã, tp thuộc tỉnh, thành phố thuộc ...Mục 4. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở PHƯỜNGĐiều 58. Cơ quan ban ngành địa phương sinh hoạt phườngĐiều 59. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương làm việc phườngĐiều 60. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân chúng phườngĐiều 61. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng quần chúng phườngĐiều 62. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban quần chúng. # phườngĐiều 63. Nhiệm vụ, quyền lợi của Ủy ban quần chúng phườngĐiều 64. Nhiệm vụ, quyền lợi của chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phườngMục 5. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở THỊ TRẤNĐiều 65. Chính quyền địa phương sinh sống thị trấnĐiều 66. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan ban ngành địa phương ở thị trấnĐiều 67.


Bạn đang xem: điều 7 luật tổ chức chính quyền địa phương


Xem thêm: 4 Ứng Dụng Nghe Nhạc Youtube Tắt Màn Hình Android, #5 Ứng Dụng Nghe Nhạc Youtube Tắt Màn HìnhXem thêm: Cách Đổi Số Điện Thoại Ngân Hàng Vietcombank Nhanh, Đơn Giản Nhất

Cơ cấu tổ chức tổ chức của Hội đồng nhân dân thị trấnĐiều 68. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân chúng thị trấnĐiều 69. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thị trấnĐiều 70. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Ủy ban quần chúng. # thị trấnĐiều 71. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấnChương IV CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HẢI ĐẢOĐiều 72. Cơ quan ban ngành địa phương ngơi nghỉ hải đảoĐiều 73. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương ở hải đảoChương V CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - ghê TẾ ĐẶC BIỆTĐiều 74. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệtĐiều 75. Tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị chức năng hành chủ yếu - tài chính đặc biệtĐiều 76. Trình tự, thủ tục quyết định thành lập và hoạt động đơn vị hành bao gồm - kinh tế đặc biệtĐiều 77. Giải thể đơn vị hành chủ yếu - kinh tế tài chính đặc biệtChương VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGMục 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNĐiều 78. Kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 79. Chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 80. Tập trung kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 81. Khách mời tham gia kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 82. Trách nhiệm của nhà tọa phiên họp Hội đồng nhân dânĐiều 83. Bầu những chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânĐiều 84. Từ bỏ chức, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm người giữ chức vụ vì Hội đồng nhân dân bầuĐiều 85. Trình tự trải qua dự thảo nghị quyết, đề án, report tại kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 86. Ban hành nghị quyết, đề án, báo cáo, biên bản của kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 87. Chuyển động giám gần kề của Hội đồng nhân dânĐiều 88. Rước phiếu tín nhiệmĐiều 89. Bỏ phiếu tín nhiệmĐiều 90. Coi xét report tổng mãn nguyện kiến, ý kiến đề xuất của cử tri nghỉ ngơi địa phươngĐiều 91. Biểu quyết trên phiên họp toàn thểĐiều 92. Tài liệu lưu lại hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 93. Trách nhiệm tham gia kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 94. Trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 95. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử trí khiếu ...Điều 96. Quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 97. Quyền đề nghị của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 98. Quyền của đại biểu Hội đồng dân chúng khi phạt hiện hành động vi phạm pháp luậtĐiều 99. Quyền của đại biểu Hội đồng quần chúng trong bài toán yêu cầu hỗ trợ thông tinĐiều 100. Quyền miễn trừ của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 101. Thôi làm trọng trách đại biểu, tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 102. Câu hỏi bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 103. Các điều kiện bảo đảm an toàn cho hoạt động vui chơi của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 104. Nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực Hội đồng nhân dânĐiều 105. Nhiệm vụ, quyền hạn của những thành viên trực thuộc Hội đồng nhân dânĐiều 106. Phiên họp sở tại Hội đồng nhân dânĐiều 107. Tiếp công dân của sở tại Hội đồng nhân dânĐiều 108. Các nghành nghề phụ trách của những Ban của Hội đồng nhân dânĐiều 109. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dânĐiều 110. Quan liêu hệ phối hợp công tác của các Ban của Hội đồng nhân dânĐiều 111. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của Ban của Hội đồng nhân dânĐiều 112. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cung cấp huyệnMục 2. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNĐiều 113. Phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 114. Triệu tập phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 115. Trọng trách chủ tọa phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 116. Khách mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 117. Biểu quyết trên phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 118. Biểu quyết bằng vẻ ngoài gửi phiếu ghi ý kiếnĐiều 119. Biên phiên bản phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 120. Tin tức về hiệu quả phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 121. Phạm vi, nhiệm vụ giải quyết công việc của quản trị Ủy ban nhân dânĐiều 122. Phạm vi, nhiệm vụ giải quyết các bước của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânĐiều 123. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân dânĐiều 124. Điều động, biện pháp chức chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dânĐiều 125. Tổ chức triển khai hội nghị trao đổi, hội thoại giữa Ủy ban nhân dân cung cấp xã cùng với Nhân dânMục 3. TRỤ SỞ, khiếp PHÍ HOẠT ĐỘNG, BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGĐiều 126. Trụ sở, kinh phí buổi giao lưu của chính quyền địa phươngĐiều 127. Bộ máy giúp bài toán của chính quyền địa phươngChương VII THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNHMục 1. NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH ...Điều 128. Nguyên tắc thành lập, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chínhĐiều 129. Thẩm quyền đưa ra quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính ...Điều 130. Kiến tạo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chínhĐiều 131. Lấy chủ kiến Nhân dân địa phương về bài toán thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ...Điều 132. Hội đồng nhân dân trải qua đề nghị thành lập, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới 1-1 ...Điều 133. Thẩm tra đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chínhMục 2. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG trong TRƯỜNG HỢP chũm ĐỔI ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TRƯỜNG ...Điều 134. Tổ chức chính quyền địa phương khi nhập những đơn vị hành chủ yếu cùng cấpĐiều 135. Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương khi phân chia một đơn vị hành thiết yếu thành nhiều đơn vị chức năng hành chủ yếu ...Điều 136. Tổ chức chính quyền địa phương khi thành lập mới một đơn vị hành thiết yếu trên cơ sở điều chỉnh ...Điều 137. Buổi giao lưu của đại biểu Hội đồng dân chúng khi kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hành thiết yếu hoặc di ...Điều 138. Buổi giao lưu của Hội đồng quần chúng khi không hề đủ hai phần bố tổng số đại biểu Hội đồng nhân ...Điều 139. Giải tán Hội đồng nhân dânChương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 140. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 4 của phương pháp Quy hoạch đô thịĐiều 141. Hiệu lực thực thi thi hànhĐiều 142. Điều khoản đưa tiếpĐiều 143. Quy định chi tiết và gợi ý thi hành