Biên bản nghiệm thu công trình nội thất

     

Biên phiên bản nghiệm thu gồm tương đối nhiều loại và mỗi một số loại có các cách viết không giống nhau có những qui định riêng. Vì thế người lập biên phiên bản không thể nắm bắt hết những vấn đề đó. Gọi được khó khăn đó, thiết kế bên trong My House sẽ đáp án khúc mắc của chúng ta ở nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Biên bản nghiệm thu công trình nội thất


Biên bản nghiệm thu là gì?

Biên phiên bản nghiệm thu công trình là biên bạn dạng lập ra để thẩm định và đánh giá hoặc đi kiểm tra unique sản phẩm đang được thi công lắp để tại công trình/ dự án xây dựng nhưng mà giá trị của unique sản phẩm không được kiểm định ở quá trình nghiệm thu này.

*
Biên bạn dạng nghiệm thu

Mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất hiện nay

Dưới đây là tất cả phần lớn mẫu biên bản nghiệm thu theo nghị định 46/2015 mới nhất hiện nay. Chúng ta cũng có thể tham khảo qua:

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc——————

BIÊN BẢN NGHIỆM THUHOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH)ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình xây dựng (Dự án): ………………………………………………………………………………….

2. Hạng mục công trình: ……………………………………………………………………………….

3. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………….

4. Thành phần thâm nhập nghiệm thu:

4.1/ yếu tắc trực tiếp nghiệm thu

● Đại diện ………………………..:

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

● Đại diện bên thầu tư vấn đo lường và tính toán (nếu có thuê hỗ trợ tư vấn giám sát):

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

● Đại diện bên thầu kiến tạo xây dựng (cơ khí nếu như có): (Ghi tên nhà thầu thi công)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

● Đại diện nhà thầu hỗ trợ tư vấn thiết kế: ……………….(Ghi tên đơn vị thầu bốn vấn)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

4.2/ các đơn vị khách mời (nếu tất cả mời):

a. Đại diện Sở siêng ngành: …………………(Ghi thương hiệu sở chuyên ngành)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………..

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………..

b. Đại diện solo vị cai quản khai thác: ….(Ghi tên đơn vị thống trị khai thác)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

c. Đại diện ủy ban nhân dân huyện ……………… (Ghi tên ubnd huyện, nếu tất cả mời)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

Các đơn vị chức năng khác (nếu có) ………………………………………………………………………………..

5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

+ Thời gian:

– Bắt đầu: ……….ngày……tháng…..năm……

– Kết thúc: …..ngày…….tháng…..năm…..

+ Địa điểm: ……………………..(Ghi vị trí nghiệm thu)

6. Đánh giá dự án công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu:

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– đưa ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng cam kết quyết định)

– hồ nước sơ xây đắp kế bản vẽ kiến thiết đã được phê chu đáo (Quyết định của ……. Số…..ngày….tháng).

– vừa lòng đồng xây dựng xây dựng: Ghi số đúng theo đồng, ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng.

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngừng công trình để mang vào sử dụng của phòng thầu xây đắp xây dựng: Ghi số, ngày, tháng, năm của văn phiên bản đề nghị được nghiệm thu trong phòng thầu.

– hồ sơ hoàn công công trình xây dựng (hạng mục công trình) bởi ……. (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày….tháng….năm….. đã được cho cán bộ đo lường và thống kê (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

– Văn phiên bản số ….ngày….tháng….năm…. Của Cục quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức triển khai nghiệm thu kết thúc công trình (hạng mục công trình) để mang vào sử dụng.

b. Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

● Qui mô công trình:

(Phần này nêu một trong những thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình)

● thời hạn xây dựng:

– Ngày khởi công:

– Ngày hoàn thành:

● khối lượng công trình (hạng mục công trình):

(Lập bảng trọng lượng chủ yếu hèn theo kiến tạo và thực tế đã tiến hành được)

● hóa học lượng:

(Đối chiếu cùng với thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, các hướng dẫn kỹ thuật để ghi nhận xét, đánh giá về quality xây dựng).

c. Các ý kiến khác (nếu có): ……………. (ghi chủ ý nhận xét khác trường hợp có)

7. Kết luận:

– đồng ý nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) ………(ghi không hề thiếu tên công trình xây dựng /hạng mục công trình) ……xây dựng để mang vào sử dụng.

– yêu thương cầu bắt buộc sửa chữa, trả thiện bổ sung hoặc những ý kiến không giống (nếu có)…… (ghi những yêu mong sửa chữa, hoàn thành xong nếu có)

Các mặt tham gia nghiệm thu phụ trách trước luật pháp về ra quyết định nghiệm thu này.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP NGHIỆM THU
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG (Ký tên, đóng góp dấu và ghi rõ chúng ta tên)NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ bọn họ tên)
NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT (NẾU CÓ)(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ bọn họ tên)NHÀ THẦU THI CÔNG(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ chúng ta tên)

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI

1. Sở chuyên ngành …………………..(Ghi thương hiệu sở siêng ngành)……………………………..

2. Đơn vị thống trị khai thác: …………..(Ghi tên đối chọi vị cai quản khai thác)…………………..

3. ủy ban nhân dân huyện …………………………………………………………………………………………..

Ghi chú: tổng thể nội dung biên bản này đề xuất được tấn công máy (không được viết tay).

*
Biên bạn dạng nghiệm thu

Biên bạn dạng nghiệm thu giờ đồng hồ anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——————————————–

…….. Ngày …… mon ……. Năm 199

NGHIỆM THU PHẦN CÔNG VIỆC (nền , cọc, đài cọc,kết cấu thân,hệ thống chuyên môn và lắp đặt trang thiết bị, bản vẽ xây dựng và triển khai xong )

CỦA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH

TRONG GIAI ĐOẠN XÂY LẮP.

 

ACCEPTANCE OF WORK (FOUNDATION ( footing ; pile , pilecap / substructure ;

superstructure ; technical system installation of equipment ; architecture & finishing…)

OF ITEMS OR WHOLE PROJECT DURING THE PERIOD

 OF CONSTRUCTION and INSTALLTION

Công trình:

Project :

 Hạng mục công trình:

Prpject cống phẩm :

 Tên phần quá trình nghiệm thu:

Name of work to be accepted :

Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Time of acceptance :

Bắt đầu : h 00 , ngày tháng năm 2000

Commencing : at ……………..h 00 , date………month………..year 2000

Kết thúc h 00 , tháng ngày năm 2000

Ending : at …………….h 00 , date………month………..year 2000

Các mặt tham gia nghiệm thu:

Parties taking part in acceptance :

· Đại diện chủ đầu tư:· Representative of the owner(họ và tên, dịch vụ )

( full name, position)

· Đại diện tổ chức thầu xây dựng:· Representative of the contractor (họ với tên, dịch vụ )( full name, position)
· Representative of the kiến thiết consultanting organization· Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế:(họ với tên, chuyên dụng cho )

( full name, position)

· Đại diện tổ chức thống kê giám sát kỹ thuật tạo ra và lắp ráp thiết bị· Representative of the consulting organization for supervision of construction and equipment installtion(họ và tên, phục vụ )( full name, position)
· Đại diện cơ quan làm chủ Nhà nước về quality công trình xây dựng( theo phân cung cấp ) tận mắt chứng kiến việc sát hoạch :· Representative of the State agency in charge of the management of the unique of construction project ( in accordance with delegation of authorisation) witness of the acceptance(họ với tên, công tác )

( Full name, position)

 

Các bên tham gia sát hoạch đã triển khai :

Parties who take part in the acceptance of the project have carried out :

Kiểm tra hiện trường

Checking at site

Tên nguyên tố công việc, bộ phận được kiểm tra có :Works & items of project which have been examined , include :Xem xét những tài liệu , văn bản sau :

Examination of the following documents :

Tiêu chuẩn chỉnh áp dụng lúc thi công,kiểm tra , nghiệm thuTechnical standards applied to lớn construction, inspectiopn, acceptance ;Hồ sơ pháp lýLegal documents;Tài liệu về cai quản chât lượngDocuments on quality management;Nhận xét khối lượng, quality thi công so với xây đắp được đánh giá :

Comments of the quantity & the chất lượng of construction in comparison with the approved design in terms of :

 Về thời gian kiến tạo ( ban đầu , ngừng )

Construction time (from commence to completion );Về trọng lượng thực hiệnQuantity perforomed ;Về unique thi côngConstruction quality.Kết luận:

Conclusion made :

Chấp dấn ( giỏi không chấp nhận )triển khai những việc tiếp theoAccept (or not }the implementation of next works ;Yêu cầu bắt buộc sửa chữa ngừng các khiểm khuyết mới tiến hành các các bước tiếp theoRequest a repair of defects before commencing of the next work

 Chữ ký kết và vệt đóng của các bên

Signature and seals of parties to lớn the acceptance :

 Đại diện nhà đầu tư

Representative of the owner;Đại diện tổ chức thầu xây dựngRepresentative of the contractor;Đại diện tổ chức support thiết kếRepresentative of the consulting organization for supervision of construction and equipment installtionĐại diện tổ chức triển khai tư vấn thống kê giám sát thi công xây cất và đính dặt thiết bịRepresentative of the design consultanting organization;Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về quality công trình chế tạo ( theo phân cung cấp ) tận mắt chứng kiến việc nghiệm thuRepresentative of the State agency in charge of the management of the quality of construction project ( in accordance with delegation of authorisation) witness of the acceptance

Biên bản nghiệm thu công việc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc———————–

BIÊN BẢNNGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..

Công trình: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)…………..

2. Yếu tố trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban cai quản Dự án (hoặc đơn vị thầu support giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

● Đại diện đơn vị thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. Ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. Ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………..

4. Đánh giá các bước xây dựng đang thực hiện:

a. Về tư liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu mong nghiệm thu ở trong phòng thầu thi công xây dựng.

– làm hồ sơ thiết kế phiên bản vẽ xây cất và những biến đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bạn dạng vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, qui phạm gây ra được áp dụng:

(Ghi rõ những tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Nhật cam kết thi công, đo lường và tính toán và các văn bạn dạng khác gồm liên quan.

b. Về chất lượng các bước xây dựng:

(Ghi rõ quality công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của phiên bản vẽ xây đắp và những tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác giả dụ có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ gật đầu đồng ý hay không đồng ý nghiệm thu khiến cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ phần lớn sai sót (nếu có) rất cần phải sửa chữa, trả thiện trước lúc triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG(Ký, ghi rõ bọn họ tên)KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đi vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm như thế nào thực hiện; hoặc giấy ghi nhận xuất xưởng vv…

* tối ưu lắp đặt cốt thép gồm các hiệu quả thí nghiệm: Kéo thép, mọt hàn, mọt nối vv…

* Bê tông hoặc BTCT bao gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…

* Xây lát bao gồm các hiệu quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải vóc lọc, vv…

* thiết kế đắp đất, cát công trình xây dựng gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

*
Biên bạn dạng nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu và thanh lý đúng theo đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– địa thế căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. Tháng………….. Năm 2022

Hôm nay, ngày…….. Tháng……… năm………. Tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên BCÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép marketing số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Phân Tích Hạt Gạo Làng Ta Của Trần Đăng Khoa, Phân Tích Bài Thơ Hạt Gạo Làng Ta (Lớp 5)

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo đúng theo đồng đã ký kết số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho mặt A ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ bên A giao dịch cho mặt B:…………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền:…………………………………………………………..

– bởi chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao hàm 10 % thuế hóa đơn đỏ )

Xác nhận vẫn bàn giao: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+ bên A đã kiểm tra, thẩm định và đánh giá kỹ lưỡng unique sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+ kể từ thời điểm bên A nhận không hề thiếu số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… mặt B hoàn toàn không chiu nhiệm vụ về lỗi, quality sản phẩm……..đã bàn giao.

+ mặt A yêu cầu thanh toán hết cho mặt B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý đúng theo đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý phù hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi mặt giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(kí và ghi rõ bọn họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(kí cùng ghi rõ họ tên)

Biên phiên bản nghiệm thu khối lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì chưng – Hạnh phúc

……………, ngày ……tháng…..năm 201….

KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH

( lúc ngành điện tiến hành dịch vụ trọn gói )

 

Tên công trình :…………………………………………………………………………………………………………….Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: ………………….ngày……………..tháng……………năm……………

Kết thúc: ………………….ngày……………..tháng……………năm…………..

Tại :…………………………………………………………………………

Địa điểm xây dựng:……………………………………………………………………………………….Thành phần tham gia sát hoạch : Đại diện chủ đầu tư :………………………………………………………………………………

Ông :……………………………………….. ……………………………….

Ông :……………………………………….. ……………………………….

Đại diện đối chọi vị giám sát và đo lường thi công:

Ông :……………………………………….. ……………………………….

Đại diện đơn vị thi công : ( giám sát B và lãnh đạo trưởng công trường thi công )

Ông :……………………………………….. ……………………………….

Ông :……………………………………….. ……………………………….

Đại diện đơn vị tư vấn xây cất ( nếu như có):

Ông :……………………………………….. ……………………………….

Căn cứ nghiệm thu:

Các bên đã coi xét những hồ sơ, tài liệu :

– Phiếu yêu mong nghiệm thu của phòng thầu kiến tạo xây dựng; làm hồ sơ thiết kế bạn dạng vẽ xây dựng được cấp thẩm quyền phê chuẩn y và những chuyển đổi thiết kế đã làm được chấp thuận; Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; Các tác dụng kiểm tra, thí nghiệm quality vật liệu, vật dụng được thực hiện trong quy trình xây dựng; Nhật ký kết thi công, nhật ký giám sát và đo lường và các văn phiên bản khác có tương quan đến đối tượng người dùng nghiệm thu; Biên bạn dạng nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng ở trong nhà thầu thi công xây dựng.

– làm hồ sơ dự toán, hồ sơ mời thầu.

– hòa hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp.

– những biên bạn dạng nghiệm thu kỹ thuật(nghiệm thu móng, cột; nghiệm thu sát hoạch kéo rải dây dẫn; sát hoạch tiếp địa…) và những phụ lục tương quan đến đợt nghiệm thu.

– những tài liệu về VTTB: Biên bản nghiệm thu vật tứ B cấp, giấy bệnh nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, phiếu thí điểm xuất xưởng, phiếu thử nghiệm kiểm tra unique của QUATEST tương quan đến dịp nghiệm thu.

– các văn bản, biên phiên bản nắn chỉnh tuyến phố dây, sửa đổi điều chỉnh xây đắp đã được duyệt bao gồm :………………………………………………………………………………………………………

– Bảng kê khối lượng xây lắp kết thúc liên quan cho đợt nghiệm thu.

– bản vẽ hoàn thành công việc đợt nghiệm thu.

– Sổ nhật ký công trường.

Đánh giá công trình xây dựng :Kiểm tra tại hiện trường: ( Nêu kết quả kiểm tra )Nhận xét về thời hạn thi công, trọng lượng và hóa học lượng: Thời gian kiến tạo :Ngày khởi công: ……../….…/201Thời gian thi công: từ bỏ ……/………/ 201……đến ……./……/ 201….. cân nặng xây lắp hoàn thành chính.

b.1. Cân nặng xây lắp chính phần mặt đường dây:

NgàyTừ cột ………..

đến cột ……….

Loại dâyChiều dài tuyến phố dây
   Thiết kếThực tế thi công
b.2. Trọng lượng lắp đặt bao gồm phần vật dụng (trạm thay đổi áp, sản phẩm cắt, CB):

Thiết bị/Cụm vật dụng được nghiệm thu:

TTTên trang bị được nghiệm thuĐơn vị Số lượngNơi chế tạoNgày xuất xưởng
Ví dụ
1MBT 120/160/200MVABộ   
2 Bộ   
3 Bộ   

 

chất lượng thi công so với xây dựng đã được phê duyệt: (ghi rõ đạt hay không đạt theo yêu cầu thiết kế, ghi ví dụ các tồn tại nên chỉnh sửa):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Những sửa đổi trong quá trình xây cất xây dựng và lắp ráp thiết bị so với kiến tạo đã được phê coi xét : (nêu phần nhiều sửa đổi mập )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kết luận :

– chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn xây đắp xây dựng tiếp theo.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn kiến thiết xây dựng công trình đã chấm dứt và những yêu mong khác giả dụ có.

Các phụ lục kèm theo:

+ Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành.

+ những biên phiên bản nghiệm thu kỹ thuật và phụ lục đi cùng (nếu có).

+ bản vẽ hoàn thành công việc công trình.

Các thành phần gia nhập hội đồng nghiệm thu:

 

Đơn vị thi công

(Ký tên, đóng góp dấu)

 

 

 

 

Đơn vị tính toán thi công(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư chi tiêu ………………  

( ký kết tên, đóng lốt )

 

 

Đơn vị tư vấn thi công (nếu có)

(Ký, ghi rõ chúng ta tên, chức vụ)

Biên bạn dạng nghiệm thu chuyển vào sử dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

——————-

Địa điểm, ngày………. Tháng………. Năm………..

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình/hạng mục công trình:…………………………………….………………..…………………..

2. Địa điểm xây dựng:

3. Thành phần thâm nhập nghiệm thu:

a) Phía chủ đầu tư: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

– Người thay mặt đại diện theo pháp luật và fan phụ trách phần tử giám sát xây dựng xây dựng công trình xây dựng của nhà đầu tư : (ghi rõ họ cùng tên, dùng cho ).

– Người thay mặt theo luật pháp và bạn phụ trách phần tử giám sát thiết kế xây dựng công trình trong phòng thầu thống kê giám sát thi công chế tạo công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

b) Phía nhà thầu kiến tạo xây dựng công trình xây dựng : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

– Người thay mặt đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ với tên, phục vụ ).

– tín đồ phụ trách kiến tạo trực tiếp : (ghi rõ họ cùng tên, dịch vụ ).

c) Phía bên thầu thiết kế xây dựng công trìnhtham gia sát hoạch theo yêu mong của chủ chi tiêu xây dựng công trình: (ghi thương hiệu tổ chức, cá nhân)

– Người đại diện thay mặt theo luật pháp : (ghi rõ họ với tên, chuyên dụng cho ).

– công ty nhiệm xây dựng : (ghi rõ họ và tên, dùng cho ).

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu : ………. Ngày……….. Tháng………. Năm………

Kết thúc : ………. Ngày……….. Tháng………. Năm………

Tại: …………………………………………………………..

5. Đánh giá hạng mục dự án công trình xây dựng, dự án công trình xây dựng:

a) tư liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

b) chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu cùng với thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật);

c) những ý kiến khác trường hợp có.

6. Kết luận :

– chấp nhận nghiệm thu ngừng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng xây dựng để mang vào sử dụng.

– Yêu cầu sửa chữa, trả thiện bổ sung và những ý kiến khác ví như có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước luật pháp về quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng vệt pháp nhân)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên, chức vụ

và đóng vệt pháp nhân)

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(ký tên, ghi rõ họ và tên, chuyên dụng cho và đóng góp dấu);

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, công tác và đóng dấu)

Hồ sơ sát hoạch gồm:

– Biên bạn dạng nghiệm thu chấm dứt xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng và các phụ lục cố nhiên biên bản này, nếu như có;

– các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Biên phiên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

V/v bàn giao ……………………………

Hôm nay, ngày ….. Tháng ….. Năm ….. , tại doanh nghiệp ……………………………. Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO: ……………………………………………

Ông/Bà ………………………… Chức vụ: ……………………………

BÊN NHẬN: …………………………………………………

Ông ………………………….. Chức vụ: …………………………….

Xem thêm: Các Kiểu Áo Trắng Học Sinh Nữ Đẹp 2022, 10+ Kiểu Áo Sơ Mi Trắng Nữ Đi Học “Hot Trend”

Ông …………………………. Chức vụ: …………………………….

Tiến hành soát sổ và giao thừa nhận thiết bị sau:

TTTÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ

MÃ SỐ, TÍNH NĂNG, KỸ THUẬT

ĐVTSLTình trạng thứ dụng cụBẢO

kimsa88
cf68